Nhập dữ liệu và phân biệt các kiểu dữ liệu cần nhập Khái niệm địa chỉ ôtải về 25.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.31 Kb.
#22270
Exercise 1:


 1. Lý thuyết

 1. Nhập dữ liệu và phân biệt các kiểu dữ liệu cần nhập

 2. Khái niệm địa chỉ ô

 3. Khái niệm công thức, cách gõ công thức vào bảng tính

 4. Sao chép công thức

 5. Thay đổi độ rộng các cột của bảng tính

 1. Thực hành

 1. Khởi động Excel

 2. Nhập bảng số liệu mẫu như trên, sửa lại dữ liệu theo đúng nếu nhập sai

 3. Tính LươngCB và Tổng theo các công thức

LươngCB=Hệ số * 20* Tỷ giá

Tổng lương=Lương cơ bản+ăn trưa 1. Ghi dữ liệu vào lương.xls


Exercise 2:


 1. Lý thuyết

 1. Các thao tác với Sheet trong bảng tính

 2. Chèn hàng và cột

 3. Sửa dữ liệu bảng tính

 4. Sử dụng hàm IF, ROUND
 1. Thực hành

 1. Mở tệp “lương.xls”

 2. Đổi tên sheet1 thành “bảng lương”

 3. Sao chép “bảng lương” thành bảng mới và đổi tên thành “bảnglương2"

 4. Chèn thêm cột “Trách nhiệm” bên phải cột “ăn trưa”

Chèm thêm cột trách nhiệm 100,000 đối với những người có hệ số lương lớn hơn hoặc bằng 6; là 70,000 đối với những người có hệ số lương từ 5 đến 6; và là 50,000 đối với những người có hệ số lương nhỏ hơn 5

 1. Chèn thêm cột thưởng 8/3 bên phải cột “Trách nhiệm” và điền giá trị theo công thức:

Thưởng 50,000 cho nhân viên nữ còn nam không được thưởng

 1. Tính lại cột “TỔNG” theo công thức sau và sử dụng hàm ROUND để làm tròn tổng lương đến hang nghìn:

Tổng lương= lương cơ bản + ăn trưa+ trách nhiệm+ thưởng 8/3

 1. Tính toán các đại lượng sau:

+ Tổng lương của công ty

+ Lương trung bình của công ty

+ Lương cao nhất và lương thất nhất
Exercise 3:


 1. Lý thuyết

 1. Sử dụng các hàm tìm kiếm và tham chiếu

 2. Trình bày bảng tính 1. Thực hành

 1. Nhập và trình bầy bảng như trên

 2. Tính giá trị các cột còn lại, cách tính như sau:

+ Thành tiền=Đơn giá*Số lượng

+ Thuế nhập và phí vận chuyển tra trong bảng tỉ lệ và tính bằng công thức

Tỷ lệ * Thành tiền

+ Giá vốn=(Thành tiền + thuế nhập + Phí vận chuyển)/Số lượng

+ Giá bán=(Thành tiền+thuế nhập+Phí vận chuyển)*(1+tỷ lệ lãi)/số lượng

Tỷ lệ lãi = 5% cho trước


Exercise 4:
 1. Lý thuyết

 1. Các hàm tìm kiếm và logic

 2. Sử dụng Subtotal

 3. Vẽ đồ thị 1. Thực hành

 1. Điền dữ liệu cho Quận

 2. Tính cột Tiêu thụ

 3. Tính cột Định mức và Đơn giá

 4. Tính cột thành tiền như sau:

+ Nếu số tiêu thụ không vượt quá định mức thì Thành tiền=Đơn giá*Tiêu thụ

+ Nếu số tiêu thụ lớn hơn định mức thì

Thành tiền=(Tiêu thụ*Đơn giá)+(Số lượng*Tỷ lệ *Đơn giá) trong đó

Tỷ lệ bằng 2 nếu số vượt nhỏ hơn định mức

Tỷ lệ bằng 3 nếu số vượt lớn hơn định mức và nhỏ hơn hai lần định mức định mức

Tỷ lệ bằng 4 nếu số vượt lớn hơn 2 lần định mức
 1. Tính tổng theo nhóm là các quận

 2. Lập đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa các quận và số tiền


Exercise 5:
 1. Lý thuyết

 1. Các hàm tìm kiếm

 2. Các hàm chuỗi

 3. Các hàm logic

 1. Thực hành

 1. Tính cột Số ngày mượn

 2. Căn cứ vào cột Mã số hãy điền vào vào cột Tên băng

 3. Căn cứ vào cột Mã số hãy điền vào cột Thể loại

 4. Căn cứ vào mã và thể loại băng hãy điền vào cột Đơn giá

 5. Tính cột Thành tiền


Exercise 6: 1. Tính cột ĐTB

 2. Xếp loại học sinh theo tiêu chuẩn sau:

+ Giỏi nếu ĐTB>=8 và không có môn nào dưới 6.5

+ Khá nếu ĐTB>=7 và không có môn nào dưới 5

+ TB nếu ĐTB>=5 và không có môn nào dưới 3.5

+ Yếu nếu ĐTB<5 1. Lập danh sách học sinh ít nhất một môn phải thi lại


Exercise 7:


 1. Mở tệp “quy.xls” và kích hoạt bảng tính “quy”

 2. Sao chép dữ liệu của bảng tính này sang bảng tính mới Sheet như mẫu sau:

 1. Hãy tổng hợp thu chi tiền mặt theo SHTK như sau:Exercise 8:
 1. Điền ô điểm trung bình, xếp loại theo nguyên tắc từ 8-10: giỏi, từ 6.5 đến dưới 8: khá, từ 5 đến dưới 6.5: TB, còn lại là Yếu

 2. Đếm số sinh viên thi lại môn 3

 3. Đếm số sinh viên nữ thi lại môn 1

 4. Sắp xếp danh sách giảm dần theo điểm trung bình

 5. Tính điểm trung bình các học viên Nam

 6. Đếm số học viên quê ở Hà Tây

 7. Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ lệ học viên Giói, khá TB và Yếu


tải về 25.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương