UỶ ban nhân dân huyện bình xuyêNtải về 24.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích24.8 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH XUYÊN


Số /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Xuyên, ngày tháng năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bình Xuyên

Căn cứ Luật Đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Văn bản số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; Văn bản số 6174/UBND-VP ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc lập dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016-2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016, Văn bản số 1838/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/10/2015 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt. Làm rõ những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện nhằm phát huy tốt nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội.

- Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở, cung cấp thông tin cho xây dựng các quy hoạch chuyên ngành có sử dụng đất.

- Nội dung, trình tự thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015;

- Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (có gắn với quỹ đất dành cho bảo tồn đa dạng sinh học).

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (năm 2016);

- Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

- Trình thẩm định, trình phê duyệt và công bố công khai, tổ chức thực hiện.III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trong tháng 12/2015.

- Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 từ tháng 01/2016; hoàn thành dự thảo trước ngày 30/4/2015.

- Trình Hội đồng thẩm định của tỉnh trong tháng 5/2016; chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo trong tháng 6/2016.

- Trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 7 năm 2016 để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

IV. TRÁCH NHIỆM CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

1. PhòngTài nguyên và Môi trư­ờng

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

- Tổ chức việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

- Chủ trì xây dựng Báo cáo định kỳ của UBND huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết, bảo đảm tiến độ.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối nguồn ngân sách nhà nước của huyện năm 2015, trên cơ sở dự toán kinh phí được phê duyệt thực hiện phân bổ kinh phí cho công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

3. Các Phòng, Ban và các cơ quan trên địa bàn huyện trên cơ sở quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện; đồng thời phải cập nhật đầy đủ các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các thôn để thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

- Báo cáo UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết, bảo đảm tiến độ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2016 được sử dụng ngân sách Nhà nước của cấp huyện.

Nội dung lập dự toán và mức chi thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ để kịp thời giải quyết bảo đảm tiến độ theo kế hoạch./.Nơi nhận:

-TT UBND huyện (B/c);

- Chủ tịch UBND huyện (B/c);

- Các phòng, ban, ngành;

- Văn phòng UBND ;

- huyệnUBND các xã, thị trấn;- Lưu VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương