Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNHtải về 0.52 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.52 Mb.
#995
1   2   3   4   5

Chủ đầu tư


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:


Phụ lục số 3

Cơ quan phê duyệt

Số:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........QUYẾT ĐỊNH CỦA...

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT dự án đầu tư xây dựng công trình

(Tên cá nhân/cơ quan phê duyệt)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...;

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của... tại tờ trình số... ngày... và báo cáo kết quả thẩm định của...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình... với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí, thiết bị:

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Các cơ quan có liên quan

- Lưu:

Cơ quan phê duyệt


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Phụ lục số 4

(Mẫu 1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:............................................................................................

- Người đại diện............................................. Chức vụ:..................................

- Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................

- Số nhà:............ Đường........................ Phường (xã).....................................

- Tỉnh, thành phố:...........................................................................................

- Số điện thoại:...............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:...................................................................................

- Lô đất số.............................................. Diện tích...................................m2.

- Tại: ..................................................... Đường:...........................................

- Phường (xã)............................................... Quận (huyện)...........................

- Tỉnh, thành phố...........................................................................................

- Nguồn gốc đất.............................................................................................

3. Nội dung xin phép:.....................................................................................

- Loại công trình:.......................................... Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng tầng 1:..................................................................... m2.

- Tổng diện tích sàn:................................................................................. m2.

- Chiều cao công trình:............................................................................. m.

- Số tầng:......................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:......................................................................

- Địa chỉ.......................................................................................................

- Điện thoại..................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):........................................

- Địa chỉ:.................................................. Điện thoại..................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):...................... cấp ngày........................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ........................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:....................................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

...... Ngày..... tháng.... năm....

Người làm đơn


(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 4

(Mẫu 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi:.....................................................................

1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................

- Người đại diện:................................... Chức vụ:......................................

- Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................

- Số nhà:..................................................... Đường.....................................

- Phường (xã):.............................................................................................

- Tỉnh, thành phố:........................................................................................

- Số điện thoại:............................................................................................

2. Địa điển xây dựng:

- Lô đất số:.......................................... Diện tích...................... m2 .............

- Tại: ................................................... đường..............................................

- Phường (xã)...................................... Quận (huyện)...................................

- Tỉnh, thành phố..........................................................................................

- Nguồn gốc đất:..........................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

- Loại công trình:..................................... Cấp công trình:..........................

- Diện tích xây dựng tầng 1:..... m2; Tổng diện tích sàn:......................... m2.

- Chiều cao công trình:................... m; Số tầng: ..........................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:......................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................

- Điện thoại:.................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):.........................................

- Địa chỉ:................................. Điện thoại:...................................................

- Giấy phép hành nghề (nếu có):...................... Cấp ngày:...........................

6. Phương án phá dỡ (nếu có):......................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:....................... tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố), ngày tháng nămКаталог: resources -> upload -> File -> vanban
vanban -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
vanban -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
vanban -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
vanban -> Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
vanban -> CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
vanban -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
vanban -> CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
vanban -> 1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
vanban -> Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

tải về 0.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương