Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Namtải về 10.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.6 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1236 /QĐ - TTg
___________________________________________


Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 883/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1155/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho:
- Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
- Ông Nguyễn Tiến, Bí thư Huyện uỷ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam,
Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương