Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


 Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh  18tải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
17. Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh 
18. Hồ Chí minh chủ trương tập hợp, đoàn kết rộng rãi toàn thể dân tộc trong một mặt trận chung, mặt trận đó 
ngày hôm nay có tên gọi là gì? 
19. Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại? 
20. Ba nội dung chủ yếu trong chủ trương đại đoàn kết của Hồ Chí Minh 
21. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn lền với chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay 
cần quán triệt những vấn đề nào? 
22. Trong quan điểm của Hồ Chí Minh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở những khía cạnh nào? 
23. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm Hồ Chí Minh. 
24. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những nội dung nào? 
25. Những cơ sở khẳng định tính tất yếu của bạo lực cách mạng. 
26. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. 
27. Chủ tic ̣ h Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc nào trong đoàn kết quốc tế? 
28. Quan điểm Hồ Chí Minh về “Xây dựng xã hội” trong chủ trương xây dựng nền văn hóa mới là gì? 
PHẦ N TƯ
̣ LUÂN:
 
1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa có những chức năng nào. Liên hệ trách nhiệm của sinh viên trong 
xây dựng phát triển nền văn hóa ở nước ta hiện nay? 
2. Trình bày cơ sở để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không những là đảng của giai cấp công nhân 
mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ trách 
nhiệm của sinh viên góp phần tham gia xây dựng Đảng ta hiện nay? 


3. Anh (chị) hãy nêu quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiện nay sinh viên cần thực hiện tốt những nội 

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương