Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


 Theo quan điểm Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theotải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
41. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo 
con đường nào? 
A. Cách mạng tư sản. 
B. Cách mạng vô sản. 
C. Cách mạng ruộng đất 
D. Cả B và C 
II. PHẦ N CÂU TRẢ LỜ I NGẮ N
 
 
1. Đối tượng của cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh 
2. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam thuộc loại hình quá độ nào. 
3. Mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì? 
4. Truyền thống nào đứng đầu bảng thang bậc giá trị truyền thống dân tộc. 
5. Quan điểm Hồ Chí Minh về “Xây dựng tâm lý” trong chủ trương xây dựng nền văn hóa mới là gì? 
6. Đạo đức mới theo quan điểm của Hồ Chí Minh bao gồm những chuẩn mực nào? 
7. “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng, v.v. làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít 
thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên trừ những người già cả, ốm đau và trẻ em”. Hồ Chí Minh đang đề 
cập đến nguyên tắc gì? 
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng trong cách mạng giải phóng dân tộc 
9. Thống nhất với quan điểm của C. Mác, Hồ Chí Minh xác định cách mạng là sự nghiệp của ai? 
10. Truyền thống nhân đạo, yêu thương con người, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam đã được Hồ Chí 
Minh chuyển hóa trong quan niệm về bạo lực cách mạng như thế nào? 
11. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc theo quan điểm của Hồ Chí Minh 
12. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước thể hiện quyền làm chủ nhân dân. 
13. Trong cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh sử dụng những hình ảnh nào để ví mối quan hệ giữa cách 
mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. 
14. Theo Quan điểm Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của ai? 
15. Lực lượng đoàn kết dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh. 
16. Trình tự giải phóng dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh 

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương