Mẫu tp/cn-2014/cnnng. 04. atải về 37.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích37.34 Kb.

Mẫu TP/CN-2014/CNNNg.04.a

Formula TP/CN-2014/CNNNg.04.a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence-Freedom -Happiness

________________________


Ảnh 4 x 6 cm

Photograph 4x6 cm

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI

(Không đích danh - dùng cho trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam )

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used for non-nominal request and the applicant submits the dossier via foreign adoption agency licensed to operate in Vietnam )


Ảnh 4 x 6 cm

Photograph 4x6 cm

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTo: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam
Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:
Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birthNơi sinh/Place of birthQuốc tịch/NationalityNghề nghiệp/Occupation
Nơi thường trú

Permanent residence

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0Nơi cấp/Place of issue
Ngày, tháng, năm cấp

Date of issueĐịa chỉ liên hệ

Address for correspondence
Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email


Có nguyện vọng nhận trẻ em có đặc điểm như sau làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following characteristics:

Độ tuổi/Age: ..................................................................................................................................................................

Giới tính/Sex: .................................................................................................................................................................

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ....................................................................................................................

Những đặc điểm khác, nếu có/Other characteristics, if any: ................................................................

................................................................................................................................................................................................


Lý do xin nhận con nuôi/Reasons for adoption:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Chúng tôi/tôi ủy quyền cho Tổ chức con nuôi1 ..............................................................thay mặt chúng tôi/tôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam.

We/I have appointed ................................................................... to act on our/my behalf in fulfilling all necessary adoption procedures in Vietnam.
Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nurture and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable laws. In addition, we/I commit to send to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing the report on the development of our/my adopted child (with the photographs) every 6 months within three years from the day of delivery anh receipt.
Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to propose the Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to examine and approve our/my request.
.................., ngày........................ tháng .............. năm...........

.............................., on.......................................................................
ÔNG /Mr. BÀ/Mrs.

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name) (Signature and full name)

1 Ghi tên Tổ chức con nuôi nhận hỗ trợ cho người xin nhận con nuôi/Full name of appointed Adoption Agency
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương