Mẫu số: D01b-ts (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111 /QĐ-bhxh ngày 25/10/2011 của bhxh việt Nam) Đơn vịtải về 9.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.45 Kb.
Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111 /QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị:……….
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:……………..

……………., ngày … tháng … năm ……….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………

- Tên đơn vị:

- Mã số quản lý:

- Địa chỉ:

Nội dung:

Lý do:

Hồ sơ gửi kèm:

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Văn bản đề nghị (Mẫu số D01b-TS)

a. Mục đích: để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.

b. Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

c. Thời gian lập: khi có phát sinh.

d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ …).

e. Phương pháp lập:

- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:

+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.

+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.

+ Danh sách gửi kèm: ghi chi tiết, họ tên và nội dung người lao động đề nghị điều chỉnh.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương