Mẫu số 02/ĐKTĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 43.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích43.34 Kb.
Mẫu số 02/ĐKTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _ Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)Kính gửi:


PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
1. Người yêu cầu đăng ký

Bên thế chấp

Bên nhận thế chấp
thay đổi:

Người được ủy quyền1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)

………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………......

1.3. Số điện thoại (nếu có): ………… Fax (nếu có):

Địa chỉ email (nếu có): ............................................................................................

1.4. Chứng minh nhân dân Hộ chiếuSố:

Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày …… tháng …… năm

GCN đăng ký kinh doanh QĐ thành lập GP đầu tưSố:

Cơ quan cấp………………………………… cấp ngày………… tháng ….. năm
2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:

2.1. Quyền sử dụng đất

2.1.1. Thửa đất số: ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): ;

Loại đất …………………………………………………………………...

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2

(ghi bằng chữ: )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành: ……………………………….., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp: ……………………………………., cấp ngày …….. tháng…. năm

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:Số phát hành:..........................................., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp: ………………………………………, cấp ngày …….. tháng….. năm

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ; Tờ bản đồ số (nếu có):

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:


3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày tháng năm
4. Nội dung yêu cầu thay đổi:
5. Tài liệu kèm theo:
6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

Nhận trực tiếp

Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi:

1.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp:

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 02/ĐKTĐ không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.

3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu thay đổi:

3.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp thì phải ghi đầy đủ các thông tin về bên thế chấp mới đó phù hợp với hợp đồng thế chấp, cụ thể:

a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu;

c) Đối với tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới mà không còn chỗ để ghi tại mẫu số 02/ĐKTĐ thì sử dụng mẫu số 07/BSCB.3.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp thì phải kê khai đầy đủ các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 02/ĐKTĐ thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS.


: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-10
2014-10 -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2014-10 -> BỘ XÂy dựng số: /2014/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Mẫu số 03/XĐk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Mẫu số 05/Đk cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu lấY Ý kiến của khu dân cư Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
2014-10 -> Mẫu số 05/scss cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-10 -> Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận qsdđ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2014-10 -> Mẫu số 07/bscb trang bổ sung về CÁc bên ký KẾt hợP ĐỒng thế chấP
2014-10 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐĂng ký biếN ĐỘNG
2014-10 -> Mẫu số 10/Đk cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-10 -> Mẫu số 11/Đk cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương