Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doctải về 217.87 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2024
Kích217.87 Kb.
#57589
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
giao trinh excel nang cao
vi sao ban ngheo


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
3
 
Ch−¬ng 1 
C¸c tÝnh n¨ng cao cÊp cña excel 
1/ §Æt mËt khÈu cho tËp b¶ng tÝnh 
- Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt mËt khÈu 
- Vµo File/Save as xuÊt hiÖn cöa sæ Save as. T¹i cöa sè nµy ta chän nót Options-> cöa sæ 
Save Option xuÊt hiÖn: 
+ Gâ mËt khÈu vµo hép Password to Open -> Chän OK 
+ Gâ l¹i mËt khÈu vµo hép Reeter password to Proceed -> Chän OK 
+ Chän Save 
- Khi nµy tËp b¶ng tÝnh ®· cã mËt khÈu, cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch ®ãng file vµo vµ më l¹i 
®Ó kiÓm tra kÕt qu¶. 
2. Lµm chñ nh÷ng tÝnh n¨ng lËp dµn cña Excel (Outlining) 
Excel cho phÐp ta che dÊu vµ hiÓn thÞ chi tiÕt trong b¶ng tÝnh b»ng c¸ch sö dông c¸ch 
lËp dµn. Cã thÓ thiÕt kÕ d·y c¸c cét hay hµng vµ nhãm nã l¹i ®Ó nhanh chãng che dÊu hay 
hiÓn thÞ c¸c chi tiÕt, thËm chÝ cã thÓ t¹o mét nhãm c¸c dµn lång nhau (nhãm trong nhãm) 
®Ó truy xuÊt ®óng chi tiÕt khi cÇn. 
a) ThiÕt lËp mét d·y dµn 
B−íc 1: Chän mét d·y c¸c hµng hay cét (kh«ng ®−îc chän «) 
B−íc 2: Vµo Data/Group and Outline/Group 
Khi ®ã ta sÏ thÊy bªn tr¸i mµn h×nh xuÊt hiÖn nót cã dÊu (-), nÕu bÊm chuét vµo nót 
nµy th× c¸c hµng hoÆc cét ®−îc chän ë b−íc 1 sÏ ®−îc Èn ®i. NÕu muèn c¸c hµng, cét xuÊt 
hiÖn tr¶ l¹i th× bÊm vµo nót (+). 
b) Xo¸ bá dµn 
* §Ó xo¸ c¸c dµn riªng rÏ: 
- Më dµn cÇn xo¸ (bÊm vµo dÊu (+) ®Ó më dµn trong tr−êng hîp dµn ch−a më) 
- Chän hµng hay cét muèn lo¹i bá dµn 
- Vµo Data/Group and Outline/Ungroup 
* §Ó xo¸ tÊt c¶ c¸c dµn: 
- Kh«ng chän hµng hay cét nµo c¶ 
- Data/Group and Outline/Clear Outline 
3. ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n cho « 
- BÊm chän vïng cÇn ®Æt gi¸ trÞ giíi h¹n 
- Vµo Data/Validation 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
4
- Allow: Chän lo¹i d÷ liÖu cho vïng 
- Data: d÷ liÖu ®−îc gâ vµo chØ ®−îc n»m trong kho¶ng sau 
+ Between :
Trong vïng ...
+ Greater than: Lín h¬n 
+ Not Between: ngoµi vïng ...
+ Less than:
Nhá h¬n 
+ Equal to: B»ng + Greater than or equal to: Lín h¬n hoÆc b»ng 
+ Not Equal to: Kh«ng b»ng 
+ Less than or equal to:
Nhá h¬n hoÆc b»ng 
- Minimum: Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña d÷ liÖu ®−îc nhËp
- Maximum: gi¸ trÞ tèi ®a cña d÷ liÖu ®−îc nhËp 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
5
Ch−¬ng 2 

tải về 217.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương