I. Singular verb (Động từ số ít)tải về 136.79 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích136.79 Kb.
  1   2
SUBJECT AND VERB AGREEMENT

I. Singular verb (Động từ số ít):

 1. Danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số it.

Milk is good for your health.

This book is mine.

 1. Mệnh đề, động từ nguyên mẫu, danh động từ

Learning English is difficult.

What he told was interesting.

To fly in the space is her dream.

 1. Each / Every / either/ neither/ one +{ danh từ số ít} / { of + danh từ số nhiều } Động từ số ít

Each of students has a book.

Every teacher likes teaching.

 1. Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, something, nothing, anything, everything

Everything looks bright and clean.

 1. Các danh từ chỉ môn học, tên bệnh và tên quốc gia kết thúc là ‘s’:

news (bản tin), physics (môn lý), ecnomics (kinh tế học), mathematics (toán), politics (chính trị học), athletes (môn điền kinh), meales (bệnh sởi), mumps (bệnh quai bị), the Philipines (nước Phi), the United States (nước Mỹ)…

Physics is more difficult than chemistry.

 1. Các từ chỉ số lượng, thờigian, khoảng cách và tiền:

Eight hours of sleep is enough.

Twenty dollars is too much to pay.

 1. Hai danh từ cùng chỉ một người, một vật, một thứ:

Salt and pepper is very delicious. (Muối tiêu rất ngon).
II. Plual verb (Động từ số nhiều):

 1. Hai danh từ chỉ hai người, hai vật, hai thứ khác nhau:

Water and oil do not mix.

 1. Tính từ được dùng như danh từ :

The rich are not always happy.

 1. Các danh từ people (người ta), police (cảnh sát), cattle (súc vật)

The police have arrested the thieves.

 1. Các từ a few, few, both, some , a lot of, most, many, plenty of, all, several, + danh từ số nhiều

A few books I read are famous.

Many students are hard-working.

III. Singular or plural verbs (Số nhiều hoặc số ít):

 1. The number of + DT số nhiều Động từ số ít

A number of + DT số nhiều Động từ số nhiều

The number of students in this class is forty.. A number of children like cakes.

 1. No + DT số ít Động từ số ít  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương