Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 115 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

* Hạn chế:
Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa được duy trì bền vững. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 chưa có kế hoạch chiến lược rõ ràng, chưa tham mưu tốt cho các cấp lãnh đạo trong huyện đầu tư, quan tâm hơn đến chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện nhà; sự phối hợp giữa gia đình- nhà trường- xã hội trong công tác giáo dục mũi nhọn chưa thường xuyên.
Tình trạng đội ngũ giáo viên thừa, thiếu, chưa đồng bộ ở các cấp học (Mầm non và Tiểu học thiếu 255 giáo viên, THCS thừa 85 giáo viên), một số giáo viên chưa đổi mới phương pháp dạy học. Đội ngũ nhân viên còn thiếu so với quy định là 28 người.
Cơ sở vật chất trường lớp tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác xã hội hóa giáo dục chưa được duy trì thường xuyên.
Nguyên nhân của những hạn chế:
Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số CBQL còn hạn chế, chưa năng động sáng tạo trong đổi mới. Một số giáo viên chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.
Đời sống nhân dân tuy có cải thiện song vẫn còn hết sức khó khăn; điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học ở một số địa phương còn thiếu so với yêu cầu giáo dục hiện nay.
Đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện đạt chuẩn, phòng học bộ môn đạt chuẩn đến nay chưa đạt chỉ tiêu của Nghị quyết.
Phần thứ ba.
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW.
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
3. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách đánh giá.
Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường học, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.
Thực hiện công khai hóa về chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục, thực hiện giám sát xã hội đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nghiêm túc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện quản lý nhân sự theo vị trí việc làm tại các trường và cơ quan Phòng Giáo dục. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, hình thành nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về thực trạng giáo dục trên địa bàn huyện.
Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, thanh tra các kỳ thi; kiểm tra, chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác thi đua. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong nhà trường vững mạnh.
4. Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, mạnh dạn tham mưu chọn cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, có năng lực bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị trường học và thay thế cán bộ lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đưa vào quy hoạch phải thực sự có đức, có tài nhằm tạo nguồn cho việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ sung, thay thế cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đúng quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý hằng năm theo quy định nhằm tạo cơ sở bố trí cán bộ tốt hơn.
Hàng năm tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ quản lý các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng theo chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy. Tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học nhằm ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy.
5. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, theo đúng kế hoạch lộ trình. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Thiệu Hóa về sắp xếp các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đến năm 2010.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường tự chủ trong các đơn vị.
Tiếp tục phát huy vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học,... nhằm xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách về hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho phát triển GD&ĐT huyện nhà.
Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục.Thực hiện tốt 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tiến tới một xã hội học tập.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học.
8. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; củng cố, phát triển hệ thống Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng.
9. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng ở các cơ sở giáo dục. Công tác kiểm tra; trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, các vấn đề nổi cộm để giúp cơ sở ngăn ngừa các sai phạm, vi phạm, hạn chế tiêu cực xảy ra. Đánh giá nghiêm túc, khách quan, hoạt động giáo dục của từng trường
Phần thứ tư.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho những đơn vị còn khó khăn. Đồng thời có cơ chế tuyển dụng giáo viên cấp Tiểu học, đặc biệt là giáo viên bậc Mầm non để đảm đủ số giáo viên đứng lớp theo quy định.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực HU, UBND huyện; Báo cáo.
- Ban Tuyên giáo huyện;
- Phòng GD&ĐT (thực hiện);
- Lưu VT;

Lê Xuân Đào

tải về 115 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương