Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 115 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
  1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428/BC-UBND Thiệu Hóa, ngày 15 tháng 6 năm 2018


BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Căn cứ Công văn số 5041/UBND-VX ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo như sau:
Phần thứ nhất
TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN
NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW.

  1. Đặc điểm tình hình địa phương

Huyện Thiệu Hóa nằm ở trung tâm các huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa, huyện lỵ cách thành phố Thanh Hóa 17 km về phía Tây theo Quốc lộ 45. Phía Đông giáp thành phố Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân; phía Nam giáp huyện Đông Sơn và phía Bắc giáp huyện Yên Định. Tổng diện tích tự nhiên là 16.068,38 ha.
Hiện nay huyện có 28 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 27 xã, 01 thị trấn. Tổng dân số 157.929 người, với 46.120 hộ.
Thiệu Hóa là quê hương cách mạng, có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Toàn ngành có 80 trường, trong đó cấp học mầm non 28 trường, tiểu học 24 trường, THCS 24 trường, TH&THCS 4 trường. Có 26.316 học sinh/ 883 lớp ở các cấp học, bậc học. Đội ngũ CBQL, GV và NV là 1.649 người, 100% đạt chuẩn. Biên chế 1.555 và hợp đồng theo Quyết định 60 là 106 giáo viên mầm non.
Cơ sở vật chất các nhà trường được tỉnh, huyện và địa phương đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo cho công tác dạy và học.

  1. Những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 29-NQ/TW

UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
- Hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết: Học tập trung
- Nội dung học tập, quán triệt: Nghị quyết 29-NQ/TW.
- Qua triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và tầng lớp nhân dân về việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, tập trung chăm lo cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của huyện nhà.

tải về 115 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương