Huyện thiệu hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc


Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tậptải về 115 Kb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích115 Kb.
#52768
1   2   3   4   5   6   7   8
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Chỉ đạo các trường dạy học kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa theo hướng giảm tải, đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học. Cập nhật bổ sung kiến thức mới phù hợp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực người học.
Chú trọng việc dạy học tích hợp và thực hiện nội dung chương trình giáo dục địa phương theo quy định, phù hợp với đối tượng người học. Chỉ đạo các trường tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực phẩm chất, năng lực người học.
Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCS tuyên truyền cho các bậc cha mẹ học sinh và bản thân các em học sinh hiểu rằng nhu cầu được tiếp tục học lên là chính đáng, nhưng cũng cần xem xét năng lực của bản thân và hoàn cảnh gia đình để lựa chọn hướng đi cho phù hợp. Hằng năm có trên từ 7% học sinh tốt nghiệp THCS tham gia theo học các nghề.
Phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập xuốt đồi đã được quan tâm và phát triển mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu.

  1. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng.

Triển khai thực hiện các nội dung Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ (Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ) về phân cấp quản lý trong giáo dục, phân cấp quản lý cho các trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Ngành GD&ĐT đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các đơn vị trường học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ CBQL. Có 100% trường đã hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm theo đúng hướng dẫn, thực hiện công khai hóa về chất lượng giáo dục.
Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, hình thành nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về thực trạng giáo dục trên địa bàn huyện.
Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra các kỳ thi, chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất.
Công tác quản lý giáo dục luôn được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công việc được giao. Cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin hiện nay được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet.
Hướng dẫn cụ thể và quản lý chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch (năm học, học kỳ, tháng), triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả của các đơn vị.
Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các trường học. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục.
Xây dựng và triển khai Quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện 03 công khai trong đơn vị.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, đổi mới hoạt động thanh tra, tập trung thanh tra có chiều sâu, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ ở các đơn vị trường học, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.
Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà trường, phát huy vai trò của Hội đồng trường. Thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.


  1. tải về 115 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương