HỘI ĐỒng tđnn qhcxd thủ ĐÔ HÀ NỘI



tải về 26.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích26.84 Kb.

HỘI ĐỒNG TĐNN

QHCXD THỦ ĐÔ HÀ NỘI







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1180/QĐ-HĐTĐNN
















Hà Nội, ngày 21 thỏng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của

Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung

xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 15/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xõy dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, các thành viên Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTg. Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, QP, TC,

QP, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL;


- UBND thành phố Hà Nội;

- Văn phòng BCĐ QH&ĐTXD Vùng Thủ đô;


- Lưu: VP, KTQH, HĐTĐNN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG




Nguyễn Hồng Quân

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG




HỘI ĐỒNG TĐNN

QHCXD THỦ ĐÔ HÀ NỘI







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






















QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

Và tầm nhìn đến năm 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTĐNN ngày /12/2009 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án

QHCXD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050)




  1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây được gọi tắt là Hội đồng thẩm định) chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 (sau đây được gọi tắt là Quyết định 1623/QĐ-TTg).


  1. PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định:

- Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định các vấn đề của Hội đồng thẩm định;

- Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

- Hội đồng thẩm định có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên có tên trong Quyết định 1623/QĐ-TTg và Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước (gọi tắt là Tổ chuyên môn giúp việc).Tổ chuyên môn giúp việc do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định thành lập;

- Hội đồng thẩm định làm việc tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng trong suốt quá trình hoạt động;

- Nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng thẩm định do ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho Bộ Xây dựng trên cơ sở dự toán chi tiết được lập theo yêu cầu nhiệm vụ thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thẩm định được nêu cụ thể tại Điều 3 của Quyết định 1623/QĐ-TTg.

Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn giúp việc:

Tổ chuyên môn giúp việc có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên là đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và cơ quan chức năng của một số Bộ, ngành, địa phương có Lãnh đạo là thành viên của Hội đồng thẩm định.

Tổ chuyên môn giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành, địa phương để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao thực hiện tổ chức công việc thẩm định, bao gồm:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đồ án quy hoạch, gửi hồ sơ đồ án quy hoạch đến các thành viên Hội đồng thẩm định, lập và trình duyệt kế hoạch thẩm định đồ án quy hoạch;

- Tổng hợp cỏc ý kiến của thành viờn Hội đồng thẩm định; đề xuất, trỡnh Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trỡnh thẩm định đồ án quy hoạch (chọn cơ quan tư vấn phản biện, làm việc với chủ đầu tư; tổ chức tham quan, khảo sỏt);

- Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng thẩm định trong quỏ trình thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) thụng qua và ký văn bản yêu cầu khi được ủy quyền;



- Chuẩn bị báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ;

Điều 5. Các thành viên của Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên môn giúp việc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


Nguyễn Hồng Quân

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG



: Images -> Van ban
Images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
Images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Van ban -> CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương