HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh yên bái số: 18/2013/nq-hđnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.85 Kb.
#642

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 18/2013/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 19 tháng 7 năm 2013NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND

ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số

06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân

tỉnh về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân

lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015; Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 8 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015 như sau:

1. Sửa đổi điểm 3.1, khoản 1, Điều 1 như sau:

3.1. Hỗ trợ đào tạo tiến sỹ, chuyên khoa II bằng 120 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học; bác sỹ nội trú bằng 100 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học; thạc sỹ, chuyên khoa I bằng 75 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học.

Hỗ trợ đào tạo chuyên khoa định hướng (sơ bộ); đào tạo kỹ thuật viên y học chuyên sâu; đào tạo lại có thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên (ngoài chương trình đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ, tiến sỹ), bằng 100% học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo và hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng học.

2. Sửa đổi điểm 3.9, khoản 2, Điều 1 như sau:

3.9. Chính sách thu hút đối với bác sỹ lâm sàng, cận lâm sàng (hệ điều trị) có trình độ thạc sỹ, chuyên khoa I, bác sỹ nội trú, tiến sỹ, chuyên khoa II đang làm việc ở ngoài tỉnh cam kết tình nguyện về tỉnh công tác tại các bệnh viện công lập và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh Yên Bái, với thời gian từ 10 năm trở lên, được hỗ trợ 01 lần tương đương với mức kinh phí hỗ trợ của mỗi loại hình đào tạo (tại điểm 3.1 khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này).

3. Bổ sung điểm 3.13 vào khoản 2 Điều 1 như sau:

3.13. Sinh viên ngành y, dược tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi về tỉnh công tác ngoài hưởng các chính sách chung còn được hưởng thêm chính sách hỗ trợ một lần khi mới nhận công tác. Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng đối với sinh viên tốt nghiệp loại khá, 15 triệu đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

4. Bổ sung điểm 3.14 vào khoản 2, Điều 1 như sau:

3.14. Bác sỹ, dược sỹ đại học tốt nghiệp hệ chính quy diện tuyển thẳng hoặc tự thi đỗ theo điểm chuẩn vào các trường đại học Y, Dược về công tác ở các cơ quan y tế nhà nước tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và một số chuyên ngành như Lao, Phong, Tâm thần, Ung bướu, Pháp Y, Truyền nhiễm tuyến tỉnh, huyện; tình nguyện công tác từ 5 năm trở lên, ngoài hưởng chính sách chung, được tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí thu hút tương đương với 60 lần mức lương cơ sở (mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách thu hút một lần); thực hiện chi trả trong 05 năm liên tục, mỗi năm tương đương với 12 lần mức lương cơ sở (áp dụng mức lương cơ sở tại thời điểm tiếp nhận).

5. Bổ sung điểm 3.15 vào khoản 2, Điều 1, như sau:

3.15. Thay thế cụm từ “cơ sở y tế” tại các điểm 3.2, 3.4 khoản 1; 3.10 khoản 2; điểm 4.3 khoản 4, Điều 1 bằng cụm từ: “cơ quan y tế nhà nước của tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái”

6. Bổ sung điểm 4.4 vào khoản 4, Điều 1 như sau:

Ưu tiên xét tuyển các bác sỹ, dược sỹ đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng hoặc tự thi đỗ, tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên tình nguyện về tỉnh Yên Bái công tác; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức y tế của tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tuyển dụng trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận hồ sơ tuyển dụng.Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Thốngtải về 20.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương