HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.87 Kb.
#1121
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 72 /2012/NQ-HĐND


Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Bổ sung Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thu các loại phíHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 97/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 154/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bổ sung quy định mức thu, quản lý sử dụng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, trên địa bàn tỉnh Hà Giang vào Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung khoản 4, điều 1 Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thu các loại phí, như sau:

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi (bao gồm cả lề đường, bến, bãi khu vực cửa khẩu Thanh Thủy và các lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Thanh thủy, các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang).Điều 2. Bổ sung phần IV trong Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Bổ sung Khoản 1về đối tượng thu:

Là tổ chức, cá nhân được phép của cấp có thẩm quyền cho sử dụng vỉa hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước gồm cả lề đường, bến, bãi tại cửa khẩu Thanh Thủy, các lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang (không thuộc trường hợp nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất) vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước.

2. Bổ sung Khoản 2 về mức thu:

Chỉ thu một lần cả lượt đi và về đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu sử dụng vỉa hè, lề đường, bến, bãi tại Cửa khẩu Thanh Thủy, các lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang; vận chuyển hành khách qua Cửa khẩu Thanh Thủy (chi tiết mức thu có phụ lục kèm theo).

3. Bổ sung Khoản 3 về đơn vị thu:

- Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thu đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy và lối mở thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy; vận chuyển hành khách qua Cửa khẩu Thanh Thủy.

- Bộ đội Biên phòng thu đối với các phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu khác.

4. Bổ sung Khoản 4 về phân phối, sử dụng tiền phí thu được:

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng được trích lại 20 % số thực thu để phục vụ công tác thu; số còn lại 80 % nộp vào Ngân sách nhà nước và được điều tiết cho Ngân sách các cấp theo quy định.Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khoá XVI - Kỳ họp thứ Sáu thông qua./.
Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư Pháp;

- Thường trực: Tỉnh uỷ; HĐND; UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;

- UBMTTQVN tỉnh Hà Giang

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;

- Chuyên viên HĐND tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- Trung tâm Thông tin - VP Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Vương Mí Vàng
Каталог: LegalDoc -> Lists -> ResolutionDoc -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố HÀ giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dâN
Attachments -> NỘi dung cơ BẢN Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2020
Attachments -> HộI ĐỒng nhân dân thành phố HÀ giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 19.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương