HỘI ĐỒng nhân dân thành phố HÀ giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.57 Kb.
#1277

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ-HĐND

TP. Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2014NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG

KHOÁ XXI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 và Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi phần phụ lục quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia đối với khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 9/12/2014 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 22/12/2014 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 và báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 24/12/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố;

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2015 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 314.076 triệu đồng (gồm: Điều tiết ngân sách tỉnh 22.169 triệu đồng, ngân sách thành phố hưởng 291.907 triệu đồng). Trong đó:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 285.783 triệu đồng, gồm

- Thu thuế và phí: 273.645 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách: 2.290 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 9.848 triệu đồng, gồm:

+ Ghi thu học phí, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, viện trợ của các tổ chức, cá nhân: 8.622 triệu đồng.

Thu cho thuê địa điểm kinh doanh chợ trung tâm, chợ xép phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Ngọc Hà: 1.226 triệu đồng.

b) Thu điều tiết từ Văn phòng Cục thuế tỉnh: 6.458 triệu đồng, gồm:

- Thuế và phí: 5.258 triệu đồng.

- Thu xổ số kiến thiết: 1.200 triệu đồng.

c) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 21.835 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối: 2.917 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 18.918 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 291.907 triệu đồng. Trong đó:

a) Chi trong cân đối ngân sách: 280.859 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 17.700 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 257.889 triệu đồng.

- Chi dự phòng ngân sách: 3.306 triệu đồng.

- Chi thực hiện cải cách tiền lương (nguồn vượt thu): 982 triệu đồng.

- Chi đầu tư cơ sở vật chất (nguồn vượt thu): 982 triệu đồng.

b) Chi từ các khoản thu được quản lý qua ngân sách: 11.048 triệu đồng, gồm:

- Chi từ nguồn thu học phí, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, viện trợ của các tổ chức, cá nhân: 8.622 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.200 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu cho thuê địa điểm kinh doanh chợ trung tâm, chợ xép phường Nguyễn Trãi, Minh Khai, Ngọc Hà: 1.226 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang, khoá XXI, kỳ họp thứ mười thông qua./.


CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Lợi


tải về 14.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương