HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.18 Kb.
#814


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 01 /2013/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí

sử dụng đường bộ đối với xe mô tôHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND-KTNS ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe mô tô, không bao gồm xe máy điện)

- Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3: 050.000 đồng/năm.

- Xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3: 105.000 đồng/năm.

2. Tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí

Các phường, thị trấn được để lại 10%, các xã được để lại 20% số phí thu được, để trang trải chi phí tổ chức thu phí theo quy định.Điều 2.

Các nội dung khác trong phương án tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành để tổ chức thực hiện.Điều 3.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;

- Website Chính phủ;

- TT Công báo, Chi cục VT - LT thành phố;

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;- Lưu: VT,HĐ,250.

Nguyễn Hữu Lợitải về 21.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương