HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.33 Kb.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 03 /2013/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chínhHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-HĐND-PC ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ban pháp chế; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1. Mức chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

a) Người chủ trì cuộc họp

- Thành phố: 150.000 đồng/người/buổi;

- Quận, huyện: 100.000 đồng/người/buổi;

- Phường, xã, thị trấn: 70.000 đồng/người/buổi.

b) Các thành viên tham dự cuộc họp

- Thành phố: 100.000 đồng/người/buổi;

- Quận, huyện: 70.000 đồng/người/buổi;

- Phường, xã, thị trấn: 50.000 đồng/người/buổi.

2. Mức chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

- Thuê theo tháng: 7.000.000 đồng/người/tháng;

- Thuê lấy ý kiến theo văn bản: 400.000 đồng/văn bản.

3. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

- Mức chi: 20.000 đồng/người/ngày.

- Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố; thủ trưởng sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn xem xét, phê duyệt.

4. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH ;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố Cần Thơ;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;

- Website Chính phủ;

- TT Công báo, Chi cục VT - LT thành phố;

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TPCT;

- Lưu: VT, HĐ, 250.Nguyễn Hữu Lợi


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương