Uploads/BieuMau
  Đơn xin thẩm định nghiên cứu định kỳ
BieuMauDinhKem/017_017
  Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
chinhquyen/sonv/BieuMau
  PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
en/BieuMauVaThongBao/2015-07
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
BieuMauDinhKem/149_002
  Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/039_010
  79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
thuvien/bieumau
  Số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles
  BẢn kê khai tài sảN, thu nhậP
sites/dtsdh.hsph.edu.vn/files/Bieu_mau/Bieumauchungths/Ungdung
  Khung chấM ĐIỂm trình bày luận văN (Định hướng ứng dụng)
daotao/tuxa/bieumau
  Khoa kinh tế quản trị kinh doanh
portal/BieuMauVaThongBao/2015-07
  BỘ TÀi nguyên và
userfiles/bieumau
  Mẫu số: 07/sbh bhxh tỉNH: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/0/Bieumau01cua
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤT
BieuMauDinhKem
  Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem/057_004
  4. Thủ tục Tiếp công dân
Portals/0/Text
  MẪu báo cáo tổng kết công tác khuyến nông năM 2013
BieuMauDinhKem
  118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sites/default/files/bieumau/dao tao-kt/GV/2.1. BIEU MAU DAO TAO
  TRƯỜng trung cấp kinh tế KỸ thuật an giang mẫu 1 Đơn vị: thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứu khoa học cấp trưỜNG
Data/CV_TCHQ/bieumauHQ/2013
  A- phần dành cho ngưỜi khai bổ sung, SỬa chữa tờ khai tên người khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai
BieuMauDinhKem/091_021
  Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem
  2 Tên thủ tục hành chính
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem
  6 Tên thủ tục hành chính
  2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
upload/files/bieumau
  Mẫu số 15/bhyt bảo hiểm xã HỘi việt nam. BẢo hiểm xã HỘi tỉnh báo cáo tình hình sử DỤng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
BieuMauDinhKem/156_003
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
BieuMauDinhKem/156_002
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề
bieumau/QTCSCL/37
  Độc lập Tự do Hạnh phúc MẪU ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
BieuTHue/BieuMauThongTu/163_2011_TT_BTC
  BỘ TÀi chính —— Số: 163/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem/107_026
  26. Tên thủ tục
upload/files/bieumau
  Danh sách thanh toán chế ĐỘ ỐM ĐAU, thai sảN,DƯỠng sứC, phục hồi sức khỏE (Mẫu số: C70a-hd) Mục đích
uploadfile/bieumau
  Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
UserFiles/bieumau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Giấy đề nghị truy lĩnh
BieuMauDinhKem/035_002
  2. Tên thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
bieumau/QTCSCL/35
  GIẤY ĐỀ nghị TẠM ỨNG
upload/duy/bieumau
  Mẫu số c 37 – hd
  Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-btc ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-btc ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính
BieuMauDinhKem/105_008
  Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức
BieuMauDinhKem/145_015
  Giải quyết đề nghị trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi
BieuMauDinhKem/008_003
  3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam đang sử dụng tại
chinhquyen/sonnnt/BieuMau
  Mẫu biểu số 05 MẪU ĐƠN ĐĂng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉNH
BieuMauDinhKem/151_002
  Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
BieuMauDinhKem
  6. Xác nhận Bản đăng ký khai khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh
cttk/bmtk/Lists/BieuMauThongKe/Attachments/49
  GIẢi thích biểu mẫU 31/btp/bttp/cc tình hình tổ chức và hoạt động công chứng
upload/files/bieumau
  BẢng tổng hợp sử DỤng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Quý Năm
chinhquyen/soct/BieuMau
  ĐƠN ĐỀ nghị Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
BieuMauDinhKem/158_001
  Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ubnd cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao ubnd cấp xã làm Chủ đầu tư
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  ĐIỀu khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đƯỜng khôNG
  ĐIỀu khoản bảo hiểm chiến tranh hàng hóa vận chuyển bằng đƯỜng khôNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/17086
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
BieuMauDinhKem/105_003
  3. Tên thủ tục Xét tuyển đặc cách viên chức
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  NHỮng rủi ro đƯỢc bảo hiểm với điều kiện loại trừ như quy định trong các điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm
BieuMauDinhKem/125_006
  Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/112_001
  Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (ctnh)
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  1. Với điều kiện loại trừ như quy định trong các điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất tổn hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi
UploadFiles/BieuMau
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
BieuMauDinhKem
  82. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/048_007
  7. Tên thủ tục Công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường
BieuMauDinhKem/091_022
  Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
chinhquyen/Bieumau
  Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
images/stories/bieumau/khcn_qhqt/lylichkhoahoc/congnghethongtin
  LÝ LỊch khoa họC
bieumau/QTCSCL/35
  Phiếu chi ngày tháng năm Họ, tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý do chi: Số tiền: Viết bằng chữ: Kèm theo: chứng từ kế toán Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập biểu
chinhquyen/soct/BieuMau
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
BieuMauDinhKem
  1. Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng (đối với chủ rừng là tổ chức không đủ điều kiện khai thác chính theo phương án điều chế rừng nhưng có nhu cầu khai thác gỗ không vì mục đích thương mại) Trình tự thực hiện
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
  Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  ĐIỀu khoản bảo hiểm thịT ĐÔng lạnh (A)
  ĐIỀu khoản bảo hiểm thịT ĐÔng lạnh (C) 24 giờ HỎng máy lạNH
UploadFiles/BieuMau
  1. Về việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi trên cơ sở ngành, nghề kinh doanh do doanh nghiệp đăng ký trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
BieuMauDinhKem
  Thủ tục 38: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn đầu tư của Chủ doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của Tòa án Trình tự thực hiện
uploads/congkhainamhoc2011-2012
  ĐẠi học y dưỢc tp. HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tramyte/BieuMau
  Số Hồ sơ: 402/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại hoặc đổi thẻ bhyt do mất, bị hư hỏng
  HƯỚng dẫn làm thủ TỤc cấp lại thẻ bhyt đỔi nơi kcb, BỒi thưỜng bhtn,MIỄn giảm gdtc gdqp
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
ttdvkhnn/bieumau
  GIẤY ĐỀ nghị TẠM ỨNG
chinhquyen/sonv/Bieumau
  Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt nam
BieuMauDinhKem
  7. Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo a. Trình tự thực hiện
bieumau
  Megavnn. 1 Số Hồ sơ Ngày nhận / / Người nhận
BieuMauDinhKem/148_011
  Chuyển hộ khẩu
BieuMauDinhKem/148_001
  Đăng ký hộ khẩu trở lại gốc
BieuMauDinhKem/066_002
  Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
BieuMauDinhKem/100_006
  6. Tên thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư
BieuMauDinhKem
  13. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  1. Thủ tục Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/149_012
  Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
BieuMauDinhKem
  2. Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/088_001
  Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec thuộc tỉnh Hưng Yên
uploads/bieumau/209248
  TỈnh thừa thiên huế danh sách xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núI
images/stories/bieumau/khcn_qhqt/lylichkhoahoc/congnghethongtin
  LÝ LỊch khoa họC
sites/default/files/bieumau_ip
  Nơi nhận đơn
  Thành viên hoàn tất điền thông tin vào mẫu đơn rồi gửi vào địa chỉ email
Media/BieuMau/DaiHoc
  Quy cách trình bày khóa luận tốt nghiệp I. Định dạng trang giấy
bieumau
  HỢP ĐỒng cung cấp phần mềm kế toán hợp tác xã lotus
bieumauUTM
  YÊu cầU ĐỐi với hồ SƠ trưỚc khi họp hộI ĐỒng đÁnh giá luận văn tốt nghiệp trình đỘ thạc sĩ 1 Phần do học viên chuẩn bị
quat/bieumau
  HƯỚng dẫn tham khảo quy cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học soạn thảo văn bản
vaq/Thongtin_VAQ/Xe4banh/Bieumau
  BẢN ĐĂng ký thông số KỸ thuật xe chở ngưỜi bốn bánh có GẮN ĐỘng cơ
ql/upload/XBTC/bieumau
  Ảnh hưỞng của levamisole lên một số chỉ tiêu miễn dịch và khả NĂng kháng bệnh ở CÁ tra
directory Uploads BieuMau  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương