TỈnh thừa thiên huế danh sách xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núItải về 215.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích215.9 Kb.
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn đặc biệt khó khănXã KV I

22

0Xã KV II

16

25Xã KV III

10

43TOÀN TỈNH

48

68

I

HUYỆN A LƯỚI


1
Thị trấn A Lưới

I

0

2
Xã A Ngo

I

0

3
Xã Hương Lâm

I

0

4
Xã Hương Phong

I

0

5
Xã Phú Vinh

I

0

6
Xã Sơn Thủy

I

0

7
Xã Bắc Sơn

II

1

8
Xã Hồng Kim

II

2

9
Xã Hồng Thượng

II

2

10
Xã Hồng Trung

II

1

11
Xã Hồng Vân

II

3

12
Xã A Đớt

III

6

13
Xã A Roàng

III

7

14
Xã Đông Sơn

III

5

15
Xã Hồng Bắc

III

3

16
Xã Hồng Hạ

III

2

17
Xã Hồng Quảng

III

4

18
Xã Hồng Thái

III

3

19
Xã Hồng Thùy

III

5

20
Xã Hương Nguyên

III

3

21
Xã Nhâm

III

5

II

HUYỆN NAM ĐÔNG


1
Thị trấn Khe Tre

I

0

2
Xã Hương Giang

I

0

3
Xã Hương Hòa

I

0

4
Xã Hương Lộc

I

0

5
Xã Hương Phú

I

0

6
Xã Hương Sơn

I

0

7
Xã Thượng Quảng

I

0

8
Xã Hương Hữu

II

1

9
Xã Thượng Long

II

3

10
Xã Thượng Lộ

II

1

11
Xã Thượng Nhật

II

2

III

HUYỆN PHONG ĐIỀN


1
Xã Phong Sơn

I

0

2
Xã Phong Xuân

I

0

3
Xã Phong Mỹ

II

1

IV

HUYỆN PHÚ LỘC


1
Thị trấn Lăng Cô

I

0

2
Xã Lộc Bình

II

2

3
Xã Lộc Bổn

II

1

4
Xã Lộc Hòa

II

2

5
Xã Lộc Trì

II

1

6
Xã Xuân Lộc

II

1

V

HUYỆN HƯƠNG THỦY


1
Xã Dương Hòa

I

0

2
Xã Phú Sơn

I

0

VI

HUYỆN HƯƠNG TRÀ


1
Xã Bình Điền

I

0

2
Xã Bình Thành

I

0

3
Xã Hương Bình

I

0

4
Xã Hương Thọ

I

0

5
Xã Hồng Tiến

II

1


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

I

HUYỆN A LƯỚI
Bắc Sơn

II
Thôn 1Hồng Kim

II
1 Thôn 5

2 Thôn 2Hồng Thượng

II
1 Thôn Cân Sâm

2 Thôn Cân Tôm 2Hồng Trung

II
1 Thôn ĐụtHồng Vân

II
1 Thôn Ka Cú 1

2 Thôn Ka Cú 2

3 Thôn Ta LoA Đớt

III
1 Thôn A Đớt

2 Thôn A Ro

3 Thôn Ba Rít

4 Thôn Chi Hòa

5 Thôn Chi Lanh

6 La TưngA Roàng

III
1 Thôn A Ka 2

2 Thôn A Roàng 1

3 Thôn A Roàng 2

4 Thôn A Ho

5 Thôn Min 1

6 Thôn A Roàng 3

7 Thôn A Min 2Đông Sơn

III
1 Thôn Chai

2 Thôn Loa

3 Thôn Rơ Môn

4 Thôn Ta Vai

5 Thôn TruHồng Bắc

III
1 Thôn Lê Lộc 2

2 Thôn Lê Ninh

3 Thôn Tân HốiHồng Hạ

III
1 Thôn Cân Sâm

2 Thôn Pa HyHồng Quảng

III
1 Thôn A Lưới

2 Thôn Pa Đuh

3 Thôn Y Ri

4 Thôn PriêngHồng Thái

III
1 Thôn A Đâng

2 Thôn A La

3 Thôn Tu VayHồng Thủy

III
1 Thôn Pi

2 Thôn Kê 1

3 Thôn La Ngà

4 Thôn Pire 1

5 Phôn Pire 2Hương Nguyên

III
1 Thôn Mu Nú

2 Thôn Nghĩa

3 Thôn Ta RáNhâm

III
1 Thôn A Bung

2 Thôn A Bã

3 Thôn Nhâm 1

4 Thôn Nhâm 2

5 Thôn Tà Kêu

II

HUYỆN NAM ĐỒNG
Hương Hữu

II
1 Thôn 6 (Ga Hin)Thượng Long

II
1 Thôn 6 (A Chiếu)

2 Thôn 8 (A Prung)

3 Thôn 4 (A Gôn)Thương Lộ

II
1 Thôn DuỗiThượng Nhật

II
1 Thôn 3 (A Tin)

2 Thôn 5 (A Xách)

III

HUYỆN PHÚ LỘC
Lộc Bình

II
1 Thôn Tân An

2 Thôn Hải BìnhLộc Bổn

II
1 Thôn Bến Ván 2Lộc Hòa

II
1 Thôn 3

2 Thôn 4Lộc Trì

II
1 Thôn Khe SuXuân Lộc

II
1 Bản Phúc Lộc

IV

HUYỆN PHONG ĐIỀN
Phong Mỹ

II
1 Thôn Phong Thu

IV

HUYỆN HƯƠNG TRÀ
Hồng Tiến

II
1 Thôn 5

: uploads -> bieumau
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
bieumau -> Đơn xin thẩm định nghiên cứu định kỳ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương