Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 30 -sp vËt lý—kho¸ 1989 – 1993tải về 48.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích48.23 Kb.
Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 30 -sp vËt lý—kho¸ 1989 – 1993


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

L« V¨n Ngäc

16/12/1967

Ch©u Quang – Quú Hîp – NghÖ An2

Hµ ThÞ Hµnh

31/05/1969

NghÜa Hoµn – T©n Kú – NghÖ An3

NguyÔn ThÞ Xu©n B»ng

16/07/1972

ThiÖu V©n – ThiÖu Ho¸ - Thanh Ho¸4

Tr­¬ng ThÞ Dung

22/06/1973

ThÞnh Léc - HËu Léc – Thanh Ho¸5

Cï ThÞ Hång H¹nh

21/12/1971

Hµ LÜnh – Thanh Ho¸6

§ç ThÞ Hoa

10/07/1972

Xu©n Tr­êng – Thä Xu©n – Thanh Ho¸7

NguyÔn ThÞ Minh HuÖ

02/07/1972

§«ng L­¬ng – TX Thanh Ho¸ - Thanh Ho¸8

TrÇn M¹nh Hïng

12/02/1972

Xu©n Viªn – Nghi Xu©n – Hµ TÜnh9

Lª ThÞ Thu H­¬ng

24/08/1971

Ho»ng Phó – Ho»ng Ho¸ - Thanh Ho¸10

L­u ThÞ Ph­¬ng

05/11/1971

Thä L©m – Thä Xu©n – Thanh Ho¸11

Hoµng ViÖt Th¾ng

28/02/1971

DiÔn V¹n – DiÔn Ch©u – NghÖ An12

NguyÔn Trung Thiên

02/09/1971

Xu©n Viªn – Nghi Xu©n – Hµ TÜnh13

NguyÔn Xu©n TuÊn

29/12/1971

P.L©m Ph­íc – Thä B¾c Hµ - TX Hµ TÜnh14

§Æng Quang TuyÓn

11/09/1970

Quúnh Hång – Quúnh L­u – NghÖ An15

Lª ThÞ TuyÕt

03/02/1972

Xu©n Thµnh – Thä Xu©n – Thanh Ho¸16

Cao Thanh B¶o

09/11/1971

DiÔn C¸t – DiÔn Ch©u – NghÖ An17

NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng

09/02/1970

NghÜa Quang – NghÜa §µn – NghÖ An18

TrÇn Thanh B×nh

02/06/1971

Xu©n Giang – Nghi Xu©n – Hµ TÜnh19

TrÇn Ngäc ChiÕn

10/01/1970

Nga H¶i – Nga S¬n – Thanh Ho¸20

Lª SÜ H¶i

16/03/1971

Nam Giang – Thä Xu©n – Thanh Ho¸21

TrÇn TuÊn Hïng

07/05/1971

Nga Tr­êng – Nga S¬n – Thanh Ho¸22

Phan Xu©n Phµn

19/01/1971

H­ng §¹o – H­ng Nguyªn – NghÖ An23

Trµn Minh Thµnh

14/11/1969

Quúnh Ngäc – Quúnh L­u – NghÖ An24

Hoµng H¶i

25/10/1965

Hîp Thµnh – Yªn Thµnh - NghÖ An25

Lª Nguyªn L­¬ng

08/12/1971

P.Lª Mao – TP.Vinh – NghÖ An: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương