CÔng ty cổ phần cảng cát lái ban kiểm soáT o0o CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 57.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích57.49 Kb.
#2550


CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

BAN KIỂM SOÁT

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2016


BÁO CÁO TÓM TẮT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2015


  • Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015, đã được kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty như sau:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2015

TÀI SẢN

Số cuối năm

A

TÀI SẢN NGẮN HẠN

238,911,454,380

I

Tiền và các khoản tương đương tiền

179,036,380,796

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

1,000,000,000

III

Các khoản phải thu ngắn hạn

52,999,254,528

IV

Hàng tồn kho

-

V

Tài sản ngắn hạn khác

5,875,819,056

B

TÀI SẢN DÀI HẠN

478,681,146,276

I

Các khoản phải thu dài hạn

-

II

Tài sản cố định

467,019,064,613

III

Bất động sản đầu tư

-

IV

Tài sản dở dang dài hạn

-

V

Đầu tư tài chính dài hạn

9,258,600,000

VI

Tài sản dài hạn khác

2,403,481,663
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

717,592,600,656

NGUỒN VỐN

Số cuối năm

C

NỢ PHẢI TRẢ

160,954,007,242

I

Nợ ngắn hạn

87,801,802,170

II

Nợ dài hạn

73,152,205,072

D

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

556,638,593,414

I

Vốn chủ sở hữu

556,638,593,414

II

Nguồn kinh phí và quỹ khác

-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

717,592,600,656


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

272,920,599,265

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

-

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

272,920,599,265

4

Giá vốn hàng bán

161,251,002,578

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

111,669,596,687

6

Doanh thu hoạt động tài chính

2,847,041,651

7

Chi phí tài chính

8,664,589,732
Trong đó: chi phí lãi vay

5,914,898,170

8

Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết

-

9

Chi phí bán hàng

-

10

Chi phí quản lý doanh nghiệp

13,675,541,260

11

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

92,176,507,346

12

Thu nhập khác

5,897,887,979

13

Chi phí khác

-

14

Lợi nhuận khác

5,897,887,979

15

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

98,074,395,325

16

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

19,800,434,027

17

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

-

18

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

78,273,961,298

19

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

78,273,961,298

20

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát

-

21

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2,398

22

Lãi suy giảm trên cổ phiếu

2,398


Nơi nhận:

    • ĐHĐCĐ cty;

    • Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
LÊ THÀNH KHOA
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


tải về 57.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương