Céng hoµ x· héi chñ nghÜa vIÖt Nam §éc lp Tù do H¹nh phóc GiÊy uû quyÒn Tham dù häp ®¹i héi ®ång cæ ® ng th­êng niªn n¨m 2009tải về 14.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.83 Kb.
céNG Hoµ x· héi chñ nghÜa vIÖt Nam

§éc l©p - Tù do - H¹nh phóc
GiÊy uû quyÒn

Tham dù häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn 482

Hä tªn ng­êi (tæ chøc) uû quyÒn: ...................................................................................

§Þa chØ: …………………………………………………………………………………

CMND (GP§KKD) sè:…………...…………………………………………………….

do………………………………. .………………………cÊp ngµy: .. …./…..../………

Cã sè cæ phÇn së h÷u: ……………………. cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn 482.


Do ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Õn tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009 cña C«ng ty nªn t«i (chóng t«i) uû quyÒn cho:

¤ng(Bµ):.....................................................................................................................

CMND sè:……..…………. … do …………………………. cÊp ngµy: ..…/…../…….
Thay mÆt t«i (chóng t«i) tham dù vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009 cña C«ng ty cæ phÇn 482, víi t­ c¸ch lµ ®¹i diÖn cho tÊt c¶ sè cæ phÇn thuéc së h÷u cña t«i (chóng t«i).

¤ng(Bµ).................................................................... cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng néi qui, qui chÕ lµm viÖc t¹i §¹i héi, kh«ng ®­îc uû quyÒn l¹i cho ng­êi kh¸c vµ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ §¹i héi l¹i cho ng­êi uû quyÒn;

T«i(chóng t«i) xin chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc uû quyÒn nµy vµ kh«ng ®­a ra bÊt cø mét khiÕu n¹i, kiÖn c¸o g× ®èi víi C«ng ty.

RÊt mong ®­îc sù quan t©m, chÊp thuËn cña C«ng ty.

Xin tr©n träng c¶m ¬n./.

………, ngµy th¸ng n¨m 2008ng­êi nhËn uû quyÒn Ng­êi uû quyÒn

(Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu lµ tæ chøc))


céNG Hoµ x· héi chñ nghÜa vIÖt Nam

§éc l©p - Tù do - H¹nh phóc


………, ngµy th¸ng n¨m 2009


GiÊy ®¨ng ký

Tham dù häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009Hä tªn: …………………………………………………………………………………

§Þa chØ: ………………………………………………………………………………….

CMND sè:…………………… do……………………… cÊp ngµy: .. …./…..../………

Cã sè cæ phÇn së h÷u: ……………………. cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn 482.
T«i xin ®¨ng ký tham dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn cña C«ng ty cæ phÇn 482 n¨m 2009.

T«i xin cam ®oan sÏ tu©n thñ vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty.


ng­êi ®¨ng ký

(Ký vµ ghi râ hä tªn)
: FileAttach
FileAttach -> TỔng cục thuế Số: 664/tct-tncn v/v Thuế tncn đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 9/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 08/2011
FileAttach -> CỘng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúC o0o SƠ YẾu lý lịch của bản thân phần I
FileAttach -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
FileAttach -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠn xin việc kính gửi: quý CÔng ty
FileAttach -> PHÒng kinh tế ĐỐi ngoạI
FileAttach -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc SƠ YẾu lý LỊCH
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 06/2011
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1823/btc-tct v/v: triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương