CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 33.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích33.17 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 506 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500)

Khu đô thị số 3 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 07/3/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/2000) Khu đô thị phía Bắc, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị số 3 thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc;

Theo Tờ trình số 16/TTr-BQL ngày 01/02/2013 của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về việc báo cáo thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị số 3 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị số 3 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

- Địa điểm: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Vị trí khu đất như sau:

+ Đông giáp : Khu đô thị số 4;

+ Tây giáp : Khu đô thị số 1A;

+ Nam giáp : Vệt dân cư tuyến đường ĐT603 nối dài;

+ Bắc giáp : Khu đô thị số 1B.

2. Quy hoạch sử dụng đất :

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch điều chỉnh là 34,5005ha.BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

Thứ tự

Tính chất sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỉ lệ (%)

1

Đất ở

166.604

48,28

1.1

Đất ở nhà liên kế

56.697

16,43

1.2

Đất ở nhà biệt thự - nhà vườn

103.859

30,10

1.3

Đất ở tái định cư

6.048

1,75

2

Đất công trình công cộng

1.933

0,56

3

Đất quốc phòng, an ninh

10.923

3,17

4

Đất cây xanh – Thể dục thể thao

38.097

11,04

5

Đất hạ tầng kỹ thuật

127.448

36,95

Tổng cộng

345.005

100,00

3. Tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan:

- Đối với công trình công cộng: Mật độ xây dựng tối đa 45% ; Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng ; Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥10m đối với mặt chính công trình và lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 5m đối với mặt bên công trình nếu tiếp giáp với đường.

- Đối với công trình nhà ở liên kế: Mật độ xây dựng tối đa 80% ; Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng ; Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 1,5m.

- Đối với công trình nhà ở biệt thự - nhà vườn: Mật độ xây dựng tối đa 60% ; Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng ; Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 5m đối với mặt chính công trình và lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 3m đối với mặt bên công trình nếu tiếp giáp với đường.

- Đối với khu công viên: Mật độ xây dựng tối đa 5% ; Tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng.

- Riêng đối với trục đường có lộ giới 34m thì tầng cao xây dựng từ 2 đến 5 tầng.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và tuân thủ các quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vinaconex 25 có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh;- Lưu: VT, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Đinh Văn Thu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương