CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích11.34 Kb.
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/SXD-QLHĐXD Nam Định, ngày 03 tháng 01 năm 2014


V/v khai thác và sử dụng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử

Kính gửi : - Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của tỉnh

- UBND các huyện, TP Nam Định

- Các Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư

- Các Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng

trên địa bàn tỉnh Nam Định


Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Các hợp đồng xây dựng (hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)) thực hiện theo Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng tải file văn bản Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 trên trang thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ: http://www.chinhphu.vn hoặc http://www.congbao.chinhphu.vn để triển khai thực hiện.

Các tin tức hoạt động, văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng có thể đăng tải trên website của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://soxaydung.namdinh.gov.vn để khai thác và sử dụng.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để cùng xem xét, giải quyết./.Nơi nhận :

- Như kính gửi;

- UBND Tỉnh; (Để báo cáo)

- VP.TU, VP.UBND Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở;- Lưu VT, P.QLHĐXD.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Vũ Viết Thiệu

: Uploads
Uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương