CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 7.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.28 Kb.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập-Tự do-Hạnh phúcSố: 3224/TCHQ-TXNK

V/v nhập khẩu linh kiện để sx, lắp

ráp cụm bản mạch điện tử


Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH 4P.Đ/c: Xã Vĩnh Khúc — Văn Giang – Hưng Yên
Trả lời Công văn số 84-12/CV-4P ngày 08/6/2012 của Công ty TNHH 4P về việc nhập khẩu linh kiện rời để sản xuất, lắp ráp cụm bản mạch điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do công văn của Công ty chỉ nêu tên các loại linh kiện, không nêu rõ về độ rời rạc, tổng số lưọng các chi tiểt, linh kiện rời có sử dụng chi tiết, linh kiện rời sản xuất trong nước hay không nên Tổng cục Hải quan không có đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Đề nghị quý Công ty tham khảo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hưóng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/ 1 1/201 1, Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT–BTC ngày 14/11/2011 và thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế đối với hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa quy định tại Điều 98 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để phân loại cho các mặt hàng Công ty sản xuất, lắp ráp. Qúy Công ty có thể tham khảo các văn bản nêu trên tại trang Web của Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH 4P biết./.


Nơi nhận: TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên; KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK - Lưu: VT, TXNK (03b). PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương