Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 14.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích14.69 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1289 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1785/TTr- UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011, Tờ trình số 2469/TTr- UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1303/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1289 /QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

1. Ông Nguyễn Ngọc Quế, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;


2. Ông Trương Minh Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2, Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, thành phố Hồ Chí Minh;
3. Ông Trần Tiến Đệ, Giám đốc Xí nghiệp tư vấn chất lượng công trình thuộc Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;
4. Bà Nguyễn Thu Ba, Trưởng khoa Khoa Thực nghiệm, Viện Y Dược học dân tộc, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;
5. Ông Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, Sở Y tế, thành phố Hồ Chí Minh,
Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương