Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thông qua ngày 21/6/1994tải về 15.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.53 Kb.

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 517/QĐ-TCCQ

Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

thành phố Hải PhòngỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành quy chế bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 399/PLDSKT ngày 7/4/1997 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và đăng ký tài khoản tại Kho bạc nhà nước thành phố. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, tự trang trải kinh phí hoạt động và nộp thuế cho Nhà nước theo qui định của pháp luật; được ngân sách Nhà nước đài thọ quĩ tiền lương trong thời gian đầu mới hoạt động.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

- Thực hiện dịch vụ bán đấu giá các bất động sản trên địa bàn Thành phố và các tài sản khác trên cơ sở hợp đồng ủy quyền với cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Trung tâm được thu lệ phí, phí dịch vụ phát mại tài sản và có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo qui định của pháp luật hiện hành.

Biên chế Trung tâm được UBND thành phố giao trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp sau khi thống nhất với Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố. Trước mắt, năm 1998 giao 8 biên chế gồm các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc, một số cán bộ điều hành phát mại tài sản và các nhân viên khác. Nhân viên bảo vệ và phục vụ làm theo chế độ hợp đồng.Điều 2. Qui định trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo qui định tại điều 1, chỉ đạo Trung tâm xây dựng qui chế về tổ chức và hoạt động trình UBND thành phố phê duyệt sau một tháng kể từ ngày ký quyết định này.

- Giám đốc Sở Tài chính thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp thời hạn Ngân sách đài thọ quĩ tiền lương và việc mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm, đảm bảo cho Trung tâm hoạt động có hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra chế độ thu chi tài chính của Trung tâm đúng qui định của pháp luật.

- Giám đốc Sở xây dựng và cơ quan hữu quan đề xuất việc bố trí trụ sở làm việc của Trung tâm, địa điểm trưng bày tài sản và tổ chức các cuộc phát mại tài sản, kho tàng để bảo quản tài sản.Điều 3. Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã; xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND- TP

- Như điều 3

- Lưu: VP UBND-TP.
TM/ UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Trần Huy Năng
LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương