Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NGtải về 0.9 Mb.
trang37/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. Thñ c«ng nghiÖp

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn ph¸t triÓn cña thñ c«ng nghiÖp : thñ c«ng nghiÖp nhµ n­íc ®­îc chó träng ; c¸c lµng nghÒ ë n«ng th«n rÊt ph¸t triÓn :

Thñ c«ng nghiÖp nhµ n­íc :

+ §Ó phôc vô cho nhu cÇu cña nhµ n­íc, c¶ chÝnh quyÒn Lª TrÞnh vµ chÝnh quyÒn chóa NguyÔn ®Òu chó träng x©y dùng c¸c quan x­ëng.

+ Lùc l­îng lao ®éng trong c¸c x­ëng thñ c«ng cña nhµ n­íc ®Òu lµ nh÷ng thî thñ c«ng giái, ®­îc tr­ng tËp tõ c¸c ®Þa ph­¬ng theo chÕ ®é c«ng t­îng.

+ MÆc dï thêi k× nµy, c¸c quan x­ëng cña nhµ n­íc cã ®­îc më réng vÒ quy m« vµ kÜ thuËt, nh­ng ng­êi thî vÉn bÞ rµng buéc trong nh÷ng tæ chøc s¶n xuÊt víi nh÷ng quan hÖ c­ìng bøc vµ n« dÞch, Ýt cã t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸.

Thñ c«ng nghiÖp nh©n d©n :

+ C¸c nghÒ thñ c«ng ph¸t triÓn ®· dÉn ®Õn c¸c lµng nghÒ thñ c«ng ë n«ng th«n vµ c¸c ph­êng thñ c«ng chuyªn nghiÖp ë thµnh thÞ xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu.

+ Thêi k× nµy, nghÒ khai th¸c má ë §µng Ngoµi kh¸ ph¸t triÓn.

ë §µng Trong, nghÒ s¶n xuÊt ®­êng mÝa ph¸t triÓn m¹nh, ®¹t ®Õn tr×nh ®é cao vµ sè l­îng xuÊt khÈu ngµy cµng lín.

2. Th­¬ng nghiÖp

HiÓu ®­îc sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë n­íc ta trong c¸c thÕ kØ XVI, XVII, XVIII :

Bu«n b¸n trong n­íc :

+ Ho¹t ®éng bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng ®­îc më réng h¬n tr­íc. ë c¸c ®Þa ph­¬ng, hÇu hÕt c¸c lµng ®Òu cã chî, n¬i mµ nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp ®­îc mang ra trao ®æi, bu«n b¸n.

+ Thêi k× nµy ®· h×nh thµnh c¸c luång bu«n b¸n, trao ®æi th­êng xuyªn gi÷a miÒn ng­îc vµ miÒn xu«i, miÒn duyªn h¶i, h¶i ®¶o víi néi ®Þa vµ gi÷a c¸c trung t©m kinh tÕ, th­¬ng m¹i víi c¸c vïng n«ng th«n phô cËn. §Æc biÖt lµ sù bu«n b¸n gi÷a §µng Trong vµ §µng Ngoµi.

Bu«n b¸n víi n­íc ngoµi :

+ Bu«n b¸n víi c¸c n­íc ph­¬ng §«ng, ®Æc biÖt víi Trung Quèc vµ NhËt B¶n ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn.

+ Tõ thÕ kØ XVI, c¸c n­íc ph­¬ng T©y ®· sang bu«n b¸n víi n­íc ta vµ nhén nhÞp nhÊt lµ thÕ kØ XVII. C¸c n­íc Bå §µo Nha, Hµ Lan, Anh, Ph¸p ®Òu ®Õn lËp th­¬ng ®iÕm vµ bu«n b¸n víi c¶ §µng Trong vµ §µng Ngoµi.

 Sù th«ng th­¬ng bu«n b¸n víi c¸c n­íc ph­¬ng T©y ®· b­íc ®Çu ®­a n­íc ta tiÕp xóc víi luång th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang ph¸t triÓn, gãp phÇn më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ thóc ®Èy sù h­ng thÞnh cña mét sè ®« thÞ.3. Sù h­ng thÞnh cña mét sè ®« thÞ

Tr×nh bµy ®­îc sù h­ng khëi cña c¸c ®« thÞ ë §µng Trong vµ §µng Ngoµi :

ë §µng Ngoµi, cã hai ®« thÞ tiªu biÓu lµ Th¨ng Long vµ Phè HiÕn.

§µng Trong : tiªu biÓu nhÊt lµ Héi An (Qu¶ng Nam). C¸c ®« thÞ kh¸c nh­ Thanh Hµ (HuÕ), N­íc MÆn (B×nh §Þnh), Gia §Þnh (Thµnh phè Hå ChÝ Minh)... ®Òu lµ nh÷ng ®« thÞ kh¸ sÇm uÊt.

Khai th¸c c¸c h×nh 69, 70 (SGK) ®Ó t×m hiÓu thªm mét sè ®« thÞ cña n­íc ta thêi k× nµy.


Néi dung 4. V¡N HO¸, T¦ T¦ëNG

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Tr×nh bµy ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn t­ t­ëng v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ khoa häc – kÜ thuËt vµ gi¶i thÝch ®­îc nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. T­ t­ëng, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng

HiÓu ®­îc t×nh h×nh v¨n ho¸ ë c¸c thÕ kØ XVI XVIII : Nho gi¸o suy tho¸i, PhËt gi¸o, §¹o gi¸o cã sù ph¸t triÓn, sù du nhËp cña ®¹o Thiªn Chóa :

Sù mÊt dÇn hiÖu lùc vµ vÞ trÝ ®éc t«n cña Nho gi¸o.

Trong khi ®ã PhËt gi¸o, §¹o gi¸o vµ c¸c h×nh thøc tÝn ng­ìng d©n gian kh¸c l¹i cã ®iÒu kiÖn ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn. NhiÒu chïa, ®Òn, miÕu, qu¸n ®­îc kh«i phôc hoÆc ®­îc x©y dùng míi ë c¶ §µng Trong vµ §µng Ngoµi.

Tõ thÕ kØ XVI, mét t«n gi¸o míi ®­îc du nhËp vµo §¹i ViÖt 


®¹o Thiªn Chóa.

C¸c tÝn ng­ìng d©n gian nh­ thê cóng tæ tiªn, thê c¸c anh hïng d©n téc cã c«ng víi n­íc, víi lµng, nh÷ng vÞ tæ nghÒ... vÉn ®­îc duy tr× vµ ph¸t huy.

Cïng víi sù du nhËp ®¹o Thiªn Chóa vµo n­íc ta, ch÷ Quèc ng÷ ®· ra ®êi. Tuy nhiªn, ph¶i ®Õn ®Çu thÕ kØ XX ch÷ Quèc ng÷ míi chÝnh thøc trë thµnh ch÷ viÕt cña d©n téc ViÖt Nam.

2. Gi¸o dôc vµ khoa cö

Tr×nh bµy ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn cña gi¸o dôc :

§©y lµ thêi k× chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh nh­ng viÖc gi¸o dôc vµ khoa cö theo hÖ thèng Nho gi¸o vÉn ®­îc duy tr× t­¬ng ®èi liªn tôc.

Thêi k× nhµ M¹c ®· tæ chøc ®­îc 22 k× thi Héi ®Ó lÊy tiÕn sÜ.

TriÒu Lª trung h­ng, tiÕp tôc tæ chøc c¸c k× thi. Tuy vËy, gi¸o dôc thi cö thêi k× nµy kh«ng cßn ®­îc nghiªm tóc vµ chÆt chÏ nh­ thêi Lª s¬.

ë §µng Trong, khoa cö xuÊt hiÖn muén vµ kh«ng ®­îc chó träng nh­ §µng Ngoµi.

T×m hiÓu vÒ V¨n MiÕu, Quèc tö gi¸m...3. V¨n häc vµ nghÖ thuËt

Tr×nh bµy ®­îc sù ph¸t triÓn cña v¨n häc vµ nghÖ thuËt :

V¨n häc : thêi k× nµy v¨n häc ch÷ H¸n chiÕm ­u thÕ. Bªn c¹nh ®ã lµ sù në ré cña c¸c t¸c phÈm v¨n th¬ viÕt b»ng ch÷ N«m, trong ®ã cã c¸c truyÖn N«m khuyÕt danh.

NghÖ thuËt : ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn vµ phôc håi cña c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt diÔn x­íng vµ t¹o h×nh cæ truyÒn.

+ NghÖ thuËt s©n khÊu phong phó, ®a d¹ng, ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®êi sèng vµ ­íc väng cña nh©n d©n.

+ NghÖ thuËt ®iªu kh¾c vµ kiÕn tróc ë c¸c ®×nh, chïa, miÕu mang ®Ëm phong c¸ch d©n gian.

Quan s¸t h×nh 71 (SGK) ®Ó biÕt vÒ thµnh tùu ®Æc s¾c cña nghÖ thuËt ®iªu kh¾c trong thêi k× nµy.4. Khoa häc kÜ thuËt

Tr×nh bµy ®­îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc  kÜ thuËt :

Sù xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh sö häc lín : Lª triÒu c«ng nghiÖp thùc lôc cña Hå SÜ D­¬ng, ¤ Ch©u cËn lôc cña D­¬ng V¨n An, Thiªn Nam ng÷ lôc (khuyÕt danh), §¹i ViÖt sö kÝ toµn th­ do nhãm sö thÇn triÒu Lª bæ sung vµ hoµn chØnh trªn c¬ së bé s¸ch cña Ng« SÜ Liªn khëi th¶o tõ thÕ kØ XV.

Khoa häc qu©n sù còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng.

Do sù tiÕp xóc víi c¸c n­íc ph­¬ng T©y, kÜ thuËt ®óc sóng vµ ®ãng c¸c lo¹i thuyÒn chiÕn cã trang bÞ ®¹i b¸c ë §µng Trong ®­îc n©ng cao thªm mét b­íc.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương