Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


II  C¸C CUéC §ÊU TRANH GIµNH §éC LËP (Tõ THÕ KØ VI §ÕN THÕ KØ X)tải về 0.9 Mb.
trang33/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39

II  C¸C CUéC §ÊU TRANH GIµNH §éC LËP (Tõ THÕ KØ VI §ÕN THÕ KØ X)


1. Kh¸i qu¸t c¸c cuéc ®Êu tranh vò trang tõ thÕ kØ VI ®Õn ®Çu thÕ kØ X

Sö dông b¶ng thèng kª trang 148 (SGK), häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t nhÊt vÒ c¸c cuéc khëi nghÜa ë giai ®o¹n nµy trªn c¸c mÆt : sè l­îng c¸c cuéc khëi nghÜa, n¨m khëi nghÜa, diÔn biÕn chÝnh vµ kÕt qu¶ cña c¸c cuéc khëi nghÜa.

Nªu nhËn xÐt.

2. Cuéc khëi nghÜa Lý BÝ vµ sù thµnh lËp n­íc V¹n Xu©n

Tr×nh bµy ®­îc diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa cña cuéc khëi nghÜa
Lý BÝ :

DiÔn biÕn : n¨m 542, khëi nghÜa bïng næ.

Ch­a ®Çy ba th¸ng, nghÜa qu©n ®¸nh chiÕm ®­îc ch©u thµnh Long Biªn (B¾c Ninh). C¸c cuéc ph¶n c«ng cña qu©n L­¬ng ®Òu bÞ nghÜa qu©n ®¸nh b¹i.

KÕt qu¶ quan träng cña cuéc khëi nghÜa Lý BÝ lµ lËt ®æ ®­îc chÝnh quyÒn ®« hé, lªn ng«i vua, thµnh lËp nhµ n­íc V¹n Xu©n mét nhµ n­íc ®éc lËp tù chñ.

Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n L­¬ng x©m l­îc cña Lý Nam §Õ. Vai trß cña TriÖu Quang Phôc trong cuéc kh¸ng chiÕn nµy.

N¨m 603, nhµ Tuú mang qu©n x©m l­îc V¹n Xu©n, Lý PhËt Tæ bÞ b¾t. Nhµ n­íc V¹n Xu©n kÕt thóc.3. Nh÷ng cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu ë ®Çu thÕ kØ X

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng nÐt chÝnh cña mét sè cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu ®Çu thÕ kØ XX :

Cuéc khëi nghÜa cña Khóc Thõa Dô :

+ N¨m 905, nh©n sù suy yÕu cña nhµ §­êng, Khóc Thõa Dô ®­îc nh©n d©n ñng hé, ®¸nh chiÕm Tèng B×nh (Hµ Néi), giµnh quyÒn tù chñ.

+ N¨m 907, Khóc H¹o lªn thay, ®· tiÕn hµnh mét sè c¶i c¸ch vÒ kinh tÕ, hµnh chÝnh nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh x· héi.

+ Ph©n tÝch râ ý nghÜa cuéc khëi nghÜa cña Khóc Thõa Dô, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c¶i c¸ch cña Khóc H¹o trong toµn bé tiÕn tr×nh khëi nghÜa cña nh©n d©n ta trong thêi B¾c thuéc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho th¾ng lîi cña trËn B¹ch §»ng n¨m 938.

Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng n¨m 938 :

+ N¨m 931, D­¬ng §×nh NghÖ l·nh ®¹o nh©n d©n ®¸nh b¹i cuéc x©m l­îc cña qu©n Nam H¸n, thay hä Khóc n¾m gi÷ chÝnh quyÒn tù chñ. Nh­ng sau ®ã «ng bÞ KiÒu C«ng TiÔn giÕt h¹i.

+ C«ng TiÔn cho ng­êi sang cÇu cøu Nam H¸n. Nh©n c¬ héi ®ã, qu©n Nam H¸n sang x©m l­îc n­íc ta.

+ Ng« QuyÒn ®· dïng kÕ ®ãng cäc trªn s«ng B¹ch §»ng, cho qu©n mai phôc hai bªn bê s«ng vµ nhö qu©n ®Þch vµo trong trËn ®Þa b·i cäc. Víi kÕ s¸ch nµy, Ng« QuyÒn ®· ®¸nh b¹i cuéc x©m l­îc cña qu©n Nam H¸n (938) (kÕt hîp sö dông l­îc ®å trang 150, SGK).

+ ý nghÜa lÞch sö : chiÕn th¾ng B¹ch §»ng lÞch sö n¨m 938 ®· më ra mét thêi ®¹i míi thêi ®¹i ®éc lËp, tù chñ l©u dµi cña d©n téc.Chñ ®Ò 6

VIÖT NAM Tõ THÕ KØ X §ÕN THÕ KØ XV

Néi dung 1. QU¸ TR×NH X¢Y DùNG Vµ PH¸T TRIÓN
NHµ N¦íC §éC LËP THèNG NHÊT

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


§Æc ®iÓm cña nhµ n­íc thêi Ng«, §inh – TiÒn Lª vµ thêi Lý, TrÇn, Hå, Lª s¬. B­íc ®Çu so s¸nh ®Ó thÊy ®­îc sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn : vÒ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc, ph¸p luËt, qu©n ®éi, chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. B­íc ®Çu x©y dùng nhµ n­íc thêi Ng«, §inh TiÒn Lª

Tr×nh bµy kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh nhµ n­íc phong kiÕn thêi Ng«
§inh – TiÒn Lª :

Sau chiÕn th¾ng B¹ch §»ng, n¨m 939 Ng« QuyÒn x­ng v­¬ng, ®ãng ®« ë Cæ Loa, thµnh lËp chÝnh quyÒn míi. §iÒu nµy ®¸nh dÊu thêi k× më ®Çu cña chÕ ®é phong kiÕn ®éc lËp tù chñ.

N¨m 968, §inh Bé LÜnh ®em qu©n dÑp lo¹n vµ thèng nhÊt ®Êt n­íc. ¤ng lªn ng«i Hoµng ®Õ, ®Æt tªn n­íc lµ §¹i Cå ViÖt, ®ãng ®« ë Hoa L­. Mét nhµ n­íc qu©n chñ s¬ khai ra ®êi.

TiÕp nèi nhµ §inh, nhµ TiÒn Lª cñng cè h¬n n÷a bé m¸y nhµ n­íc trung ­¬ng. Qu©n ®éi ®­îc chÊn chØnh. Quan hÖ ngo¹i giao ®­îc chó träng.

MÆc dï chØ lµ nhµ n­íc qu©n chñ s¬ khai nh­ng nhµ n­íc thêi §inh TiÒn Lª ®· ®Æt c¬ së cho viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn nhµ n­íc qu©n chñ ë c¸c triÒu ®¹i sau.

2. Nhµ n­íc §¹i ViÖt thêi Lý, TrÇn, Hå

HiÓu ®­îc nhµ n­íc phong kiÕn ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn, hoµn thiÖn qua c¸c thêi Lý, TrÇn, Hå :

Tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i Lý (1009  1225), TrÇn (1226  1400), Hå (1400  1407), nÒn ®éc lËp thèng nhÊt cña ®Êt n­íc ngµy cµng ®­îc cñng cè. §ång thêi, nhµ n­íc phong kiÕn còng tõng b­íc ®­îc x©y dùng cã hÖ thèng vµ quy cñ.

N¨m 1010, vua Lý Th¸i Tæ dêi ®« tõ Hoa L­ vÒ Th¨ng Long. Kinh ®« Th¨ng Long b¾t ®Çu ®­îc x©y dùng. N¨m 1054, nhµ Lý ®æi quèc hiÖu lµ §¹i Cå ViÖt.

ChÝnh quyÒn trung ­¬ng tõng b­íc ®­îc tæ chøc hoµn chØnh.

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng ®­îc c¸c vua Lý, TrÇn chó ý
x©y dùng.

Qu©n ®éi ®­îc tæ chøc ngµy mét quy cñ.

N¨m 1042, nhµ Lý ban hµnh bé H×nh th­ bé luËt thµnh v¨n ®Çu tiªn cña n­íc ta ra ®êi. Thêi TrÇn cã bé H×nh luËt.

Gi¸o dôc, thi cö dÇn dÇn cã vai trß quan träng trong viÖc ®µo t¹o quan l¹i cho ®Êt n­íc.

Cuèi thÕ kØ XIV, x· héi §¹i ViÖt khñng ho¶ng. TÓ t­íng Hå Quý Ly ®· tiÕn hµnh mét cuéc c¶i c¸ch lín vµ thµnh lËp nhµ Hå.

VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc thêi §inh TiÒn Lª vµ Lý, TrÇn ®Ó dÔ theo dâi c¸c sù kiÖn chñ yÕu.

So s¸nh ®Ó thÊy ®­îc b­íc ph¸t triÓn cña tæ chøc nhµ n­íc ë giai ®o¹n sau. Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc ra ®êi bé luËt thµnh v¨n ®Çu tiªn cña n­íc ta.

3. §oµn kÕt d©n téc. ChÝnh s¸ch ngo¹i giao

HiÓu ®­îc chÝnh s¸ch ®oµn kÕt d©n téc vµ ngo¹i giao cña c¸c triÒu ®¹i §inh TiÒn Lª, Lý, TrÇn :

§¹i ViÖt lµ mét quèc gia ®a d©n téc. V× vËy, ®éc lËp tù chñ ph¶i lu«n ®i liÒn víi thèng nhÊt quèc gia.

C¸c triÒu ®¹i §inh TiÒn Lª, Lý, TrÇn ®· sím ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã. ChÝnh s¸ch "Nhu viÔn" cña nhµ n­íc §inh TiÒn Lª, Lý, TrÇn ®èi víi c¸c vïng d©n téc Ýt ng­êi miÒn nói lµ nh»m cñng cè khèi ®oµn kÕt d©n téc, thèng nhÊt ®Êt n­íc.

 §èi víi c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph­¬ng B¾c vµ c¸c n­íc l¸ng giÒng phÝa Nam, c¸c nhµ n­íc phong kiÕn cña §¹i ViÖt còng lu«n gi÷ th¸i ®é hoµ h¶o, mÒm dÎo, nh­ng vÉn ®¶m b¶o gi÷ v÷ng t­ thÕ cña mét n­íc ®éc lËp, b¶o vÖ v÷ng ch¾c biªn c­¬ng.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương