Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


Néi dung 1. TRUNG QUèC THêI PHONG KIÕNtải về 0.9 Mb.
trang3/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Néi dung 1. TRUNG QUèC THêI PHONG KIÕN

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Tr×nh bµy s¬ gi¶n vÒ sù h×nh thµnh x· héi cæ ®¹i ë Trung Quèc.

Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc.

Nh÷ng nÐt næi bËt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ë c¸c thêi TÇn, H¸n, §­êng, Tèng, Nguyªn, Minh, Thanh.

Nªu vµ ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn : Nho gi¸o, sö häc, v¨n häc, kiÕn tróc, kÜ thuËt...


B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  QU¸ TR×NH H×NH THµNH X· HéI PHONG KIÕN


1. Sù h×nh thµnh x· héi cæ ®¹i Trung Quèc

Tr×nh bµy ®­îc vÒ sù h×nh thµnh x· héi cæ ®¹i ë Trung Quèc :

Cuèi thêi Xu©n Thu ChiÕn Quèc (thÕ kØ VIII thÕ kØ III TCN), ë Trung Quèc, diÖn tÝch s¶n xuÊt më réng, s¶n l­îng, n¨ng suÊt t¨ng. Do ®ã, x· héi cã sù biÕn ®æi, h×nh thµnh c¸c giai cÊp míi : ®Þa chñ vµ n«ng d©n.

+ §Þa chñ : quan l¹i cã nhiÒu ruéng ®Êt, trë thµnh ®Þa chñ. Cã c¶ nh÷ng n«ng d©n giµu cã còng biÕn thµnh ®Þa chñ.

+ N«ng d©n bÞ ph©n ho¸ : m«t sè ng­êi giµu trë thµnh giai cÊp bãc lét ; (®Þa chñ), nh÷ng n«ng d©n gi÷ ®­îc ruéng ®Êt gäi lµ n«ng d©n tù canh ; nh÷ng ng­êi kh«ng cã ruéng ®Êt ph¶i nhËn ruéng cña ®Þa chñ ®Ó cµy cÊy vµ nép t« ruéng ®Êt gäi lµ n«ng d©n lÜnh canh. N«ng d©n ®Òu ph¶i nép thuÕ, ®i lao dÞch cho nhµ n­íc.

Quan hÖ bãc lét ®Þa t« cña ®Þa chñ víi n«ng d©n lÜnh canh thay cho quan hÖ cò vµ x· héi phong kiÕn ®­îc h×nh thµnh.

VÏ s¬ ®å vÒ c¬ cÊu x· héi Trung Quèc lóc míi h×nh thµnh.

 Quan s¸t h×nh 12 (SGK) ®Ó biÕt ®­îc nh÷ng bøc t­îng b»ng ®Êt nung trong l¨ng mé cña TÇn Thuû Hoµng vµ hiÓu biÕt thªm vÒ nh©n vËt lÞch sö nµy.

2. Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc

Tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc :

 N¨m 221 TCN, TÇn lµ n­íc cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù m¹nh ®· thèng nhÊt ®­îc Trung Quèc, TÇn Thuû Hoµng lªn ng«i vua, chÕ ®é phong kiÕn h×nh thµnh.

 Sau 15 n¨m, vµo n¨m 206 TCN L­u Bang lËp ra nhµ H¸n, chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc tiÕp tôc ®­îc x¸c lËp.

 N¨m 618, Lý Uyªn ®µn ¸p khëi nghÜa n«ng d©n, lªn ng«i vua, lËp ra nhµ §­êng.

 N¨m 1368, Chu Nguyªn Ch­¬ng l·nh ®¹o khëi nghÜa n«ng d©n th¾ng lîi, lªn ng«i vua, lËp ra nhµ Minh (1368 1644).

 N¨m 1644, khëi nghÜa cña Lý Tù Thµnh ®· lËt ®æ triÒu Minh, nh­ng l¹i bÞ ng­êi M·n x©m chiÕm, lËp ra nhµ Thanh (1644 1911).

 LËp niªn biÓu vÒ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc víi c¸c nÐt chñ yÕu cña mçi triÒu ®¹i.

II  NH÷NG NÐT CHÝNH VÒ t×nh h×nh CHÝNH TRÞ, KINH TÕ, X· HéI


1. Tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc

Tr×nh bµy ®­îc vÒ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc phong kiÕn Trung Quèc :

 Thêi TÇn  H¸n :+ ë Trung ­¬ng : Hoµng ®Õ cã quyÒn tèi cao, bªn d­íi cã Thõa t­íng, (quan v¨n) Th¸i uý (quan vâ) vµ c¸c quan coi gi÷ c¸c mÆt kh¸c.

+ T¹i ®Þa ph­¬ng, chia thµnh quËn, huyÖn víi c¸c chøc Th¸i thó vµ HuyÖn lÖnh, ph¶i chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña nhµ vua.

ChÝnh quyÒn ë thêi §­êng, tõng b­íc hoµn chØnh chÝnh quyÒn tõ trung ­¬ng xuèng ®Þa ph­¬ng nh»m t¨ng c­êng quyÒn lùc tuyÖt ®èi cña hoµng ®Õ.+ LËp thªm chøc TiÕt ®é sø (lµ nh÷ng th©n téc vµ c«ng thÇn) ®i cai trÞ vïng biªn c­¬ng.

+ TuyÓn dông quan l¹i b»ng thi cö (con em ®Þa chñ).

§Õn thêi nhµ Minh, quan t©m ®Õn x©y dùng chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ tËp quyÒn b»ng viÖc :+ Bá chøc Th¸i uý vµ Thõa t­íng, vua n¾m qu©n ®éi.

+ LËp ra s¸u bé do c¸c quan th­îng th­ phô tr¸ch tõng bé : LÔ, Binh, H×nh, C«ng, L¹i, Hé.

+ C¸c bé chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c quan ë tØnh.

Nhµ Thanh ®· cñng cè bé m¸y chÝnh quyÒn vµ thùc hiÖn :+ ChÝnh s¸ch ¸p bøc d©n téc.

+ Mua chuéc ®Þa chñ, thu hót ng­êi H¸n vµo bé m¸y quan l¹i.

 C¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc tiÕn hµnh nhiÒu cuéc x©m l­îc c¸c vïng xung quanh.+ Thêi TÇn – H¸n : x©m chiÕm TriÒu Tiªn vµ ®Êt ®ai cña ng­êi ViÖt cæ.

+ Nhµ §­êng tiÕp tôc chÝnh s¸ch x©m l­îc : Néi M«ng, T©y Vùc, TriÒu Tiªn, An Nam... l·nh thæ ®­îc më réng.

+ Nhµ Minh vµ nhµ Thanh : më réng bµnh tr­íng ra bªn ngoµi, trong ®ã cã x©m l­îc §¹i ViÖt, nh­ng ®· thÊt b¹i nÆng nÒ.

 LËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc vÒ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc.2. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ

Tr×nh bµy ®­îc sù ph¸t triÓn kinh tÕ Trung Quèc thêi phong kiÕn :

N«ng nghiªp :+ Thêi §­êng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu©n ®iÒn vµ chÕ ®é t«  dung  ®iÖu. Ruéng t­ nh©n ph¸t triÓn. Do vËy, kinh tÕ thêi §­êng ph¸t triÓn cao h¬n so víi c¸c triÒu ®¹i tr­íc (h×nh thµnh c¸c kh¸i niÖm t« 
dung ®iÖu).

+ Thêi Minh Thanh, trong n«ng nghiÖp cã b­íc tiÕn bé vÒ kÜ thuËt canh t¸c, diÖn tÝch më réng h¬n, s¶n l­îng l­¬ng thùc t¨ng.

Thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp :

+ Thêi §­êng b­íc vµo giai ®o¹n thÞnh ®¹t : cã c¸c x­ëng thñ c«ng (t¸c ph­êng) luyÖn s¾t, ®ãng thuyÒn cã ®«ng ng­êi lµm viÖc.

+ Thêi Minh – Thanh, mÇm mèng kinh tÕ TBCN ®· xuÊt hiÖn : h×nh thµnh c¸c c«ng x­ëng thñ c«ng (trong c¸c nghÒ lµm giÊy, gèm, dÖt...) ; cã ng­êi lµm thuª trong mét sè nghÒ dÖt, mÝa ®­êng...

Ngo¹i th­¬ng :

+ Thêi §­êng, ngoµi ®­êng biÓn ®· h×nh thµnh "con ®­êng t¬ lôa", bu«n b¸n víi n­íc ngoµi lµm cho ngo¹i th­¬ng ®­îc khëi s¾c.

+ Thêi Minh Thanh, thµnh thÞ më réng vµ ®«ng ®óc, ®©y lµ nh÷ng trung t©m chÝnh trÞ vµ kinh tÕ lín (nh­ B¾c Kinh, Nam Kinh).

Nh­ng chÝnh s¸ch "®ãng cöa" cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ®· lµm h¹n chÕ bu«n b¸n víi n­íc ngoµi.

 LËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc ®Ó thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thêi k× phong kiÕn ë Trung Quèc.3. T×nh h×nh x· héi

BiÕt ®­îc t×nh h×nh x· héi Trung Quèc thêi phong kiÕn :

 Trong giai ®o¹n ®Çu cña thêi k× h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn Ýt nhiÒu.

 Vµo cuèi c¸c triÒu ®¹i, giai cÊp thèng trÞ t¨ng c­êng bãc lét nh©n d©n, t« thuÕ nÆng nÒ, ®êi sèng nh©n d©n khæ cùc.

 M©u thuÉn giai cÊp trong x· héi ngµy mét t¨ng, nhiÒu cuéc khëi nghÜa næ ra cã tÝnh chÊt chu k×, lµm sôp ®æ c¸c triÒu ®¹i. Nh÷ng l·nh tô cña c¸c cuéc khëi nghÜa l¹i lªn ng«i vua, tiÕp tôc x©y dùng triÒu ®¹i phong kiÕn míi.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương