CÁc góc tạo bởi mộT ĐƯỜng thẳng cắt hai đƯỜng thẳNGtải về 22.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích22.08 Kb.

CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG

CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNGI, MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Học sinh hiểu được tính chất sau:

+ Cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

- Cặp góc so le trong cũng lại bằng nhau.

- Hai góc đồng vị bằng nhau. Hai góc trong cùng phía bù nhau.

+ Nhận biết: Cặp góc so le trong.Cặp góc đồng vị.Cặp góc trong cùng phía.2. Kỹ năng:

- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.

- Sử dụng thành thạo êke, thước thẳng..

3. Thái độ :

- cẩn thận .II,CHUẨN BỊ

- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, bảng phụ(giấy trong + máy chiếu).

- HS: SGK, thước thẳng,

III,CÁC PHƯƠNG PHÁP

- Phát hiện và giải quyết vấn đề. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. Vấn đáp. Luyện tập và thực hành.IV,TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1,Ổn định tổ chức : Sĩ số…Vắng…
2,Kiểm tra bài cũ :

GV: Gọi 1 HS lên bảng yêu cầu:

- Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b.

- Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B.

- Hãy cho biết có bao nhiêu góc đỉnh A, có bao nhiêu góc đỉnh B.

- Chỉ ra các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ

- HS lên bảng vẽ hình và làm theo các yêu cầu của giáo viên

3, Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

GV đánh số các góc như trên hình vẽ.

- GV giới thiệu : Hai cặp gúc sole trong là ,

Bốn cặp góc đồng vị là: . . .GV : giải thích rõ hơn các thuật ngữ “góc sole trong”, “góc đồng vị”

Hai đường thẳng a và b ngăn cách mặt phẳng thành giải trong (phần chấm.) và giải ngoài (phần còn lại).

Đường thẳng c cũng gọi là cát tuyến.

Cặp góc so le trong nằm ở giải trong và nằm về hai nửa mp đối nhau bờ (sole) là cát tuyến.

Cặp góc đồng vị là hai góc có vị trí tương tự như nhau với hai đường thẳng a và b.
GV cho cả lớp làm ?1 (Tr88 SGK)

GV đưa lên bảng phụ bài 21 trang 89 SGK. Yêu cầu lần lựơt học sinh điền vào chỗ trống trong các câu.

HS điền vào bảng phụ BT21.

- Cho HS hoạt động nhóm ?2

- Yêu cầu bài làm có tóm tắt dưới dạng cho, tìm, có hình vẽ, ghi kí hiệu đầy đủ

- Gọi 1 nhóm vẽ hình, tóm tắt và làm a) ; nhóm khác làm b) ; c)

- HS hoạt động nhúm

Cử đại diện lên trình bày

- Cả lớp nhận xét

- HS phát biểu nhận xét

- HS đọc tính chất vài lần

Qua bài tập trên, nếu ...

- Đó chính là tính chất các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt


1

/ Góc so le trong. Góc đồng vị

a) cặp góc sole trong,

b) cặp góc đồng vị. . .
?

1 (Tr88 SGK)


Bài 21 (Tr 89 Sgk)

Điền vào chỗ trống

2/ Tính chất

?2
4,Củng cố - Luyện tập

GV đưa bài tập 22 (Tr 89) lên bảng phụ.

Y


êu cầu HS lên bảng điền tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

* HS đọc tên các cặp góc sole trong, các cặp góc đồng

vị trên hình vẽ.

HS: Nếu một đường thẳng ........thì:

- Hai gúc sole trong còn lại bằng nhau.

- Hai góc đồng vị bằng nhau.

GV giới thiệu cặp góc trong cùng phía ;. giải thích thuật ngữ "trong cùng phía". Em hãy tìm xem còn cặp gócc trong cùng phía khác không?

- Có nhận xét gì về tổng 2 góc trong cùng phía ở hình trên (bài 22)?- HS có thể tự tìm cặp góc trong cùng phía qua tên gọi

- Vậy nếu 1 đt cắt 2 đt mà có 1 cặp góc SLT bằng nhau thì tổng 2 góc trong cùng phía bằng bao nhiêu?

- HS ... bằng 1800 ; hay bù nhau

- Hãy phát biểu tổng hợp lại?5,Hướng dẫn về nhà
- Bài tập về nhà: Bài 23 (Tr 89 SGK).

- Bài 16,17,18,19,20 (Tr75,76,77 SBT).- Đọc trước bài hai đường thẳng song song.

- Ôn lại định nghĩa hai đường thẳng song song và các vị trí của hai đường thẳng (lớp 6)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương