CỦa giống ngô National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varietiestải về 406.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích406.6 Kb.
#23078CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG

CỦA GIỐNG NGÔ
National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varieties

HÀ NỘI - 2011

Lời nói đầu
QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 341 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 48 /2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2011.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG

CỦA GIỐNG NGÔ

National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varieties

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu theo dõi, phương pháp đánh giá và yêu cầu quản lý khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (khảo nghiệm VCU) của các giống ngô mới thuộc loài Zea mays (L.) được chọn tạo trong nước và nhập nội. Quy chuẩn này không áp dụng cho các giống ngô rau.1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến khảo nghiệm VCU giống ngô mới.1..3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

1.3.1. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1.3.1.1. Giống khảo nghiệm: Là giống ngô mới được đăng ký khảo nghiệm.

1.3.1.2. Giống đối chứng: Là giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm đã được công nhận là giống cây trồng mới hoặc là giống địa phương và đang được gieo trồng phổ biến trong sản xuất.

1.3.2. Các từ viết tắt

VCU: Value of Cultivation and Use (giá trị canh tác và giá trị sử dụng).

1.4. Tài liệu viện dẫn

QCVN 01-47 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô thu phấn tự do

QCVN 01-53 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô laiII. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Để xác định giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô mới phải theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu ở Bảng 1.


Bảng 1 – Các chỉ tiêu theo dõi

TT


Chỉ tiêu

Giai đoạn

Đơn vị tính

hoặc điểm

Mức độ

biểu biện

Phương pháp

đánh giá

1

Ngày gieo
Ngày

Ngày bắt đầu gieo hạt
2

Ngày mọc

Cây mọc

Ngày


Ngày có trên 50% số cây có bao lá mầm lên khỏi mặt đất (mũi chông)

Quan sát toàn bộ cây/ô

3

Ngày trổ cờ

Trổ cờ-tung phấn

Ngày


Ngày có trên 50% số cây có hoa nở ở 1/3 trục chính

Quan sát và đếm 10 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô

4

Ngày phun râu

Trổ cờ-phun râu

Ngày


Ngày có trên 50% số cây có râu nhú dài từ 2 đến 3cm

Quan sát và đếm 10 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô

5

Ngày chín

Bắp chín

Ngày


Ngày có trên 75% cây có lá bi khô hoặc chân hạt có chấm đen

Quan sát và đếm 10 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô

6

Chiều cao cây

Bắp chín sữa

Cm
Đo từ gốc sát mặt đất đến đốt phân nhánh cờ đầu tiên của 10 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô

7

Chiều cao đóng bắp

Bắp chín sữa

Cm
Đo từ gốc sát mặt đất đến đốt đóng bắp trên cùng (bắp thứ nhất) của 10 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô

8

Trạng thái cây

Bắp bắt đầu chín sáp

1

2

34

5


Tốt

Khá


Trung bình

Kém


Rất kém

Quan sát đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, độ đồng đều về chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, kích thước bắp, sâu bệnh, chống đổ của 10 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô

9

Độ che kín bắp

Bắp chín sáp

1
2
3
4
5

Rất kín: Lá bi kín đầu bắp và vượt khỏi bắp

Kín: Lá bi bao kín đầu bắp

Hơi hở: Lá bi bao không chặt đầu bắp

Hở: Lá bi không che kín bắp để hở đầu bắp

Rất hở: Bao bắp rất kém đầu bắp hở nhiều


Quan sát và đánh giá 10 bắp của cây trên 2 hàng giữa của mỗi ô

10

Số bắp/cây

Thu hoạch

Bắp
Đếm tổng số bắp hữu hiệu /tổng số cây hữu hiệu của ô.

11

Chiều dài bắp

Thu hoạch

Cm
Đo từ đáy bắp đến mút bắp của 30 cây mẫu lúc thu hoạch. Chỉ đo bắp thứ nhất của 30 cây mẫu.

Bảng 1 (Tiếp theo)

TT


Chỉ tiêu

Giai đoạn

Đơn vị tính

hoặc điểm

Mức độ

biểu biện

Phương pháp

đánh giá

12

Đường kính bắp

Thu hoạch

Cm
Đo ở giữa bắp của 30 cây mẫu. Chỉ đo bắp thứ nhất của cây mẫu. Đo phần giữa bắp.

13

Số hàng hạt/bắp

Thu hoạch

Hàng
Đếm số hàng hạt ở giữa bắp. Chỉ đếm bắp thứ nhất của cây mẫu. Hàng hạt được tính khi có >5 hạt.

14

Số hạt/hàng

Thu hoạch

Hạt
Đếm số hạt của hàng có chiều dài trung bình của bắp của 30 cây mẫu. Chỉ đếm bắp thứ nhất của cây mẫu.

15

Tỉ lệ khối lượng hạt/khối lượng bắp tươi không có lá bi

Sau thu hoạch

%
Thu bắp, tách hạt, phơi hoặc sấy

16

Dạng hạt

Thu hoạch

1

2

34

Đá

Bán đá


Bán răng ngựa

Răng ngựaQuan sát 30 cây mẫu khi vừa bóc lá bi ra.

17

Mầu sắc hạt

Thu hoạch

1

2

34

5

67

Trắng trong

Trắng đục

Vàng nhạt

Vàng


Vàng cam

Đỏ

TímQuan sát 30 cây mẫu khi vừa bóc lá bi ra.

18

Khối lượng 1000 hạt

Sau thu hoạch

Gam
Thực hiện theo phương pháp kiểm nghiệm hiện hành


Bảng 1 (Tiếp theo)

TT


Chỉ tiêu

Giai đoạn

Đơn vị tính

hoặc điểm

Mức độ

biểu biện

Phương pháp

đánh giá

19

Năng suất hạt khô

Thu hoạch

Tạ/ha
- Thu và đánh dấu các bắp thứ 2 để theo dõi các chỉ tiêu 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Cân khối lượng bắp tươi của 10 cây mẫu.

- Thu và cân toàn bộ số bắp còn lại ở 2 hàng giữa (thứ 2 và thứ 3) của mỗi ô, sau đó cộng thêm khối lượng bắp tươi của 10 cây mẫu ở trên để tính khối lượng bắp tươi/ô.

+ Tính năng suất:

Gộp chung và cân khối lượng bắp tươi của 3 lần nhắc (30 cây) vào 1 túi, tách hạt và phơi khô đến độ ẩm 14%. Cân khối lượng hạt khô của 30 cây mẫu và tính năng suất hạt khô theo công thức:

P1 P2

NS (tạ/ha)= ------ x ------ x 103 m2

S0 P3

P1: Khối lượng bắp tươi của hàng thứ 2 và hàng thứ 3 ở mỗi ô.

S0: Diện tích hàng ngô thứ 2 và hàng thứ 3 thu hoạch (7m2).

P2: Khối lượng hạt khô của 30 cây mẫu ở độ ẩm 14%.

P3: Khối lượng bắp tươi của 30 cây mẫu.

+ Tính năng suất theo phương pháp tính nhanh (tạ/ha):

P1 P2 (100-A0)

NS(tạ/ha)=---x----x---------x 103m2

S0 P3 (100-14)

P1: Khối lượng bắp tươi của hàng thứ 2 và hàng thứ 3 của mỗi ô.

A0: ẩm độ hạt khi cân khối lượng hạt mẫu.

S0: Diên tích hàng ngô thứ 2 và hàng thứ 3 thu hoạch (6 m2).

P2: Khối lượng hạt của mẫu (cân lúc đo độ ẩm hạt "AO").

P3: Khối lượng bắp tươi của mẫu.

(100 – A0)

= Hệ số qui đổi NS ở

(100 - 14) độ ẩm 14%Bảng 1 (Tiếp theo)

TT


Chỉ tiêu

Giai đoạn

Đơn vị tính

hoặc điểm

Mức độ

biểu biện

Phương pháp

đánh giá

20

Năng suất bắp tươi ngô nếp, ngô ngọt

Chín sữa

tạ/ha
Thực hiện như ở mục 19

21

Mức độ nhiễm sâu bệnh hại

21.1

Sâu đục thân Chilo partellus

Chín sáp

1

2

34

5


< 5% số cây bị sâu

5-<15% số cây bị sâu

15-<25% số cây bị sâu

25-<35% số cây bị sâu

35-<50% số cây bị sâu


Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại

21.1

Sâu đục thân Chilo partellus

Chín sáp

1

2

34

5


< 5% số cây bị sâu

5-<15% số cây bị sâu

15-<25% số cây bị sâu

25-<35% số cây bị sâu

35-<50% số cây bị sâu


Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại

21.2

Sâu đục bắp Heliothis zea và H. armigera

Chín sáp

1

2

34

5


< 5% số bắp bị sâu

5-<15% số bắp bị sâu

15-<25% số bắp bị sâu

25-<35% số bắp bị sâu

35-<50% số bắp bị sâu


Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại.

21.3

Rệp cờ Rhopalosiphum maidis

Chín sữa và chín sáp

1

2

3


4

5


Không có rệp

Rất nhẹ: có từ một đến một quần tụ rệp trên lá, cờ

Nhẹ: xuất hiện một vài quần tụ rệp trên lá, cờ

Trung bình: số lượng rệp lớn, không thể nhận ra các quần tụ rệp

Nặng: số lượng rệp lớn, đông đặc, lá và cờ kín rệp


Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại.

21.4

Bệnh khảm biến vàng lá do virus

Chín sữa và chín sáp

0

1

23

4

5Không bị bệnh.

Rất nhẹ (1-10%).

Nhiễm nhẹ (11-25%).

Nhiễm vừa (26- 50%).

Nhiễm nặng (51-75%).

Nhiễm rất nặng >75%).Tính tỷ lệ diện tích lá bị bệnh

Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại.21.5

Bệnh đốm lá lớn Helminthoprium turcicum

Chín sữa và chín sáp

0

1

23

4

5Không bị bệnh.

Rất nhẹ (1-10%).

Nhiễm nhẹ (11-25%).

Nhiễm vừa ( 26- 50%).

Nhiễm nặng (51-75%).

Nhiễm rất nặng >75%).Tính tỷ lệ diện tích lá bị bệnh.

Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại.
Bảng 1 (Tiếp theo)

TT


Chỉ tiêu

Giai đoạn

Đơn vị tính

hoặc điểm

Mức độ

biểu biện

Phương pháp

đánh giá

21.6

Bệnh đốm lá nhỏ Helminthoprium maydis

Chín sữa và chín sáp

0

1

23

4

5Không bị bệnh.

Rất nhẹ (1-10%).

Nhiễm nhẹ (11-25%).

Nhiễm vừa ( 26- 50%).

Nhiễm nặng (51-75%).

Nhiễm rất nặng >75%).Tính tỷ lệ diện tích lá bị bệnh

Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại21.7

Bệnh khô vằn Rhizoctonia solani f. sp. sasakii

Chín sáp

%

Tỷ lệ cây bị bệnh (%) = (Số cây bị bệnh/tổng số cây điều tra) x 100

Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô ở 3 lần lặp lại21.8

Bệnh thối khô thân cây Fusarium spp.

Chín sáp

%
Tỷ lệ cây bị bệnh (%) = (Số cây bị bệnh/tổng số cây trên ô) x 100

Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô trên 3 lần lặp lại21.9

Bệnh thối đen hạt do Diplodia sp. và Gibberella spp.

Chín sáp

1

2

34

5


Không có hạt bị bệnh

1-10 % hạt bị bệnh

11-20 % hạt bị bệnh

21-40 % hạt bị bệnh

> 40 % hạt bị bệnh


Đánh giá toàn bộ số cây ở 2 hàng giữa của ô ở 3 lần lặp lại

22

Khả năng chống chịu điều kiện bất thuận

Chín sáp hoặc sau gặp điều kiện bất thuậnQuan sát và đánh giá toàn bộ cây ở 2 hàng giữa trên ô

22.1

Chống đổ

1

Đổ rễ

Chín sáp

%
Đếm các cây bị nghiêng một góc bằng hoặc lớn hơn 30 độ so với chiều thẳng đứng của cây

2

Đổ gẫy thân

Sau các đợt gió to, hạn, rét.

1

2

34

5


Tốt: <5 % cây gẫy

Khá: 5-15% cây gẫy

TB: 15-30% cây gẫy

Kém: 30-50% cây gẫy

Rất kém: >50% cây gẫy


Đếm các cây bị gẫy ở đoạn thân phía dưới bắp khi thu hoạch.

22.2

Chịu hạn

1

Đánh giá dựa vào trạng thái lá ngô

Ngô 8-9 lá và trước trổ 10 ngày

1

2

34
5

Tốt: Lá không héo

Khá: Mép lá mới cuộn

TB: Mép lá hình chữ V

Kém: Mép lá cuộn vào trong

Rất kém: Lá cuộn tròn


Quan sát lá ngô trong điều kiện có hạn

Bảng 1 (Tiếp theo)

TT


Chỉ tiêu

Giai đoạn

Đơn vị tính

hoặc điểm

Mức độ

biểu biện

Phương pháp

đánh giá

2

Đánh giá dựa vào khả năng kết hạt của các giống

Thu hoạch

1

2

34
5

Tốt: kết hạt kín bắp

Khá: kết hạt 70-80% bắp

TB: kết hạt 50-60% bắp

Kém: kết hạt 30-40% bắp

Rất kém: kết hạt 10-20% bắp


Quan sát khả năng kết hạt ngô vào lúc thu hoạch

22.3

Chịu rét

Thu hoạch

1
2
3

4
5


Tốt: kết hạt kín toàn bộ bắp

Khá: kết hạt 70-80% bắp

TB: kết hạt 50-60% bắp

Kém: kết hạt 30-40% bắp

Rất kém: kết hạt 10-20% bắp.


Quan sát sự kết hạt của các bắp ngô

23

Chất lượng thử nếm đối với ngô nếp, ngô ngọt

Chín sữa (Sau phun râu 18-20 ngày)Luộc bắp ngô tươi, lấy 10 bắp ở hàng thứ 1 hoặc thứ 4, luộc chín, nếp và cho điểm

23.1

Độ dẻo
1

2

34

5


Rất dẻo

Dẻo trung bình

Hơi dẻo

Ít dẻo


Không dẻo
23.2

Hương thơm
1

2

34

5


Rất thơm

Thơm


Thơm trung bình

Hơi thơm


Không có mùi thơm
23.3

Vị đậm
1

2

34

5


Vị đậm tốt

Vị đậm khá

Vị đậm trung bình

Vị hơi nhạt

Vị nhạt

23.4

Độ ngọt
1

2

34

5


Rất ngọt

Ngọt


Ngọt vừa

Ít ngọt


Không ngọt
23.5

Màu sắc hạt bắp luộc
1

2

34

5

6Màu trắng

Trắng trong

Trắng đục

Màu vàng


Màu tím

Màu không đồng nhất


III. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

3.1. Các bước khảo nghiệm

3.1.1. Khảo nghiệm cơ bản

Tiến hành 3 vụ, trường hợp chỉ đề nghị công nhận cho 01 vụ thì phải qua ít nhất 2 vụ khảo nghiệm trùng tên.3.1.2. Khảo nghiệm sản xuất

Tiến hành 2 vụ, đồng thời với khảo nghiệm cơ bản hoặc sau 01 vụ khảo nghiệm cơ bản đối với những giống ngô có triển vọng.3.2. Bố trí khảo nghiệm

3.2.1. Khảo nghiệm cơ bản

3.2.1.1. Bố trí thí nghiệm

- Các giống ngô được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, ít nhất 3 lần nhắc lại. Diện tích ô 14 m2 (5 m x 2,8 m). Khoảng cách giữa các lần nhắc lại tối thiểu 1m. Các giống được gieo liên tiếp nhau, gieo 4 hàng/ô

- Trong trường hợp đất thoát nước kém cần làm 2 luống/ô, mỗi luống trồng 2 hàng

- Các giống ngô nếp, ngô ngọt phải bố trí cách ly (thời gian hoặc không gian)

- Xung quanh thí nghiệm phải có băng bảo vệ, chiều rộng băng ít nhất trồng 2 hàng ngô; mật độ, khoảng cách gieo như trong thí nghiệm khảo nghiệm

3.2.1.2. Giống khảo nghiệm

- Khối lượng hạt giống tối thiểu gửi khảo nghiệm và lưu mẫu:

+ Giống ngô tẻ (ngô lai, ngô thụ phấn tự do): tối thiểu 5 kg/giống/vụ

+ Giống ngô nếp, ngô ngọt: 3 kg/giống/vụ.

- Chất lượng hạt giống: Đối với giống lai phải đạt tiêu chuẩn hạt giống lai F1 và đối với giống ngô thụ phấn tự do phải đạt cấp chất lượng tối thiểu là giống xác nhận theo QCVN 01-53 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô lai và QCVN 01-47 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô thu phấn tự do.

- Thời gian gửi giống: Theo quy định của cơ sở khảo nghiệm; khi gửi giống kèm theo “Đơn đăng ký khảo nghiệm” và “ Tờ khai kỹ thuật” theo Phụ lục A, B của Quy chuẩn này.

- Phân nhóm giống khảo nghiệm:

+ Nhóm giống ngô lai theo thời gian sinh trưởng như Bảng 2.

+ Nhóm giống ngô nếp, ngô ngọt ngắn ngày thu tươi sau khi phun râu 18-20 ngày hoặc trồng 60 – 65 ngày tuỳ theo giống.

Bảng 2 – Phân nhóm giống ngô lai theo thời gian sinh trưởng


Nhóm giống
Vùng

Phía Bắca

Tây Nguyên b

Duyên hải miền Trung và Nam Bộb

Chín sớm

Dưới 105 ngày

Dưới 95 ngày

Dưới 90 ngày

Chín trung bình

105 - 120 ngày

95 - 110 ngày

90 - 100 ngày

Chín muộn

Trên 120 ngày

Trên 110 ngày

Trên 100 ngày

CHÚ THÍCH: (a) Thời gian sinh trưởng của vụ Xuân

(b) Thời gian sinh trưởng của vụ Hè Thu (Vụ 1)3.2.1.3. Giống đối chứng

Do cơ sở khảo nghiệm lựa chọn, quyết định.

Chất lượng của hạt giống phải tương đương với giống khảo nghiệm như qui định ở mục 3.2.1.2.

3.2.2. Khảo nghiệm sản xuất

- Diện tích: Tối thiểu 1.000m2 /giống/điểm, tổng diện tích khảo nghiệm sản xuất không vượt quá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phương pháp khảo nghiệm sản xuất: bố trí ngẫu nhiên, không nhắc lại và có giống đối chứng.

- Giống đối chứng: Như quy định ở mục 3.2.1.3.3.3. Quy trình kỹ thuật

3.3.1. Khảo nghiệm cơ bản

3.3.1.1. Thời vụ

Theo khung thời vụ tốt nhất với từng nhóm giống tại địa phương nơi khảo nghiệm.3.3.1.2. Yêu cầu về đất trồng

Đất làm thí nghiệm phải đại diện cho vùng sinh thái, có độ phì đồng đều, bằng phằng, sạch cỏ dại, đảm bảo độ ẩm đất lúc gieo khoảng 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng và chủ động tưới tiêu.3.3.1.3. Kỹ thuật gieo, khoảng cách, mật độ

Gieo hạt thực hiện theo một trong hai phương pháp sau:

- Gieo thẳng: Mỗi hốc gieo 2 hạt, sâu từ 3 đến 4 cm. Khi ngô 3-4 lá tiến hành tỉa lần 1, đến 5-6 lá tỉa lần 2, chỉ để lại mỗi hốc 1 cây.

- Gieo ngô bầu: Theo Phụ lục C.

Nếu đất có kiến sử dụng thuốc hoá học trộn với đất bột rải đều xuống rãnh. Khi ngô mọc mầm, nếu gặp mưa phùn và xuất hiện sâu keo, sâu xám phá hoại thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn.

- Mật độ, khoảng cách gieo trồng ngô theo quy định ở Bảng 3.Bảng 3 – Khoảng cách và mật độ gieo trồng

TT

Nhóm giống

Khoảng cách

Số cây/ô

Mật độ (cây/ha)

1

Ngô tẻ

1.1

Chín sớm và trung bình

70 cm x 25 cm

80

57.000

1.2

Chín muộn

70 cm x 28 cm

72

51.000

2

Ngô nếp, ngô ngọt

70 cm x 25 cm

80

57.000

3.3.1.4. Phân bón

- Lượng phân chuồng từ 8 đến 10 tấn/ha hoặc phân hữu cơ khác với lượng quy đổi tương đương.- Lượng phân vô cơ sử dụng tùy theo nhóm giống và điều kiện đất đai của điểm khảo nghiệm (Bảng 4).

Bảng 4 – Liều lượng phân bón vô cơ


Loại đất

Nhóm đất

Lượng phân bón (kg/ha)

Ngô nếp, ngô ngọt

Ngô tẻ

Nhóm chín sớm và trung bình

Nhóm chín muộn

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Đất phù sa

Phù sa được bồi hàng năm

120

60-70

50-60


140-150

70-80

70-80


160-170


80-90


80-90

Phù sa không được bồi hàng năm

130

70-80

60-70


150-160

80-90

80-90

170-180


90-100


100

Đất xám, đất cát

Đất xám, xám bạc màu, cát ven biển

130-140

70-80

80-90


150-170

80-90

90

180-200

100

100-110

Đất đỏ vàng

Phát triển trên Bazan

120

60-70

80-90


140-150

70-80

90

160-170

80-90

80-90

Phát triển trên các đá mẹ

130

70-80

60-70


150-160

80-90

80-90

170-180

90-100

80-90
- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ và phân lân + 1/4 lượng đạm

- Bón thúc lần 1: khi ngô 4 - 5 lá: 1/4 lượng đạm + 1/2 lượng kali

- Bón thúc lần 2: khi ngô 8 - 9 lá: 1/2 lượng đạm + 1/2 lượng kali

3.3.1.5. Chăm sóc

- Khi ngô từ 4 đến 5 lá: Xới vun, bón thúc lần 1 và vun nhẹ quanh gốc

- Khi ngô từ 8 đến 9 lá: Xới vun, bón thúc lần 2 và vun cao chống đổ

3.3.1.6. Tưới tiêu

Đảm bảo đủ độ ẩm đất cho ngô trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, đặc biệt chú ý vào các thời kỳ ngô 6-7 lá, xoắn nõn, trổ cờ, chín sữa. Sau khi tưới nước hoặc sau mưa phải thoát hết nước đọng trong ruộng ngô.3.3.1.7. Phòng trừ sâu bệnh

Phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc hoá học theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật (trừ những thí nghiệm khảo nghiệm quy định không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật)3.3.1.8. Thu hoạch

Khi ngô chín (chân hạt có vết đen hoặc khoảng 75% số cây có lá bi khô) chọn ngày nắng ráo để thu hoạch.3.3.2. Khảo nghiệm sản xuất

Áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến của địa phương nơi khảo nghiệm hoặc theo khảo nghiệm cơ bản ở Mục 3.3.1.3.4. Phương pháp đánh giá

3.4.1. Khảo nghiệm cơ bản

3.4.1.1. Chọn cây theo dõi

Cây theo dõi được xác định khi ngô có từ 6 đến 7 lá. Theo dõi 10 cây/ô ở mỗi lần nhắc lại, theo dõi ở hàng thứ 2 và hàng thứ 3 của ô; mỗi hàng chọn 5 cây liên tiếp nhau từ cây thứ 5 đến cây thứ 9 tính từ đầu hàng ngô. Tổng số cây theo dõi 30 cây/giống (3 lần nhắc lại).3.4.1.2. Phương pháp đánh giá

- Tất cả các quan sát và đánh giá đều thực hiện ở 2 hàng giữa của ô.

- Các chỉ tiêu về giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô mới được theo dõi, đánh giá như quy định ở Bảng 1.

3.4.2. Khảo nghiệm sản xuất

Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sau:

- Thời gian sinh trưởng (ngày): Số ngày từ gieo đến chín (có khoảng 75% số cây có lá bi ở phía ngoài đã khô hoặc chân hạt có chấm đen);

- Năng suất hạt khô (tạ/ha): Cân khối lượng hạt khô thực thu trên diện tích khảo nghiệm và quy ra năng suất tạ/ha;

- Đặc điểm giống: Nhận xét về sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng thích ứng với điều kiện địa phương nơi khảo nghiệm;

- Ý kiến của người khảo nghiệm sản xuất: Có hoặc không chấp nhận giống mới.3.5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm: Theo Phụ lục D, E của Quy chuẩn này.

IV. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Khảo nghiệm VCU giống ngô để công nhận giống cây trồng mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục Trồng trọt có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý giống ngô, Cục Trồng trọt có trách nhiệm kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

Phụ lục A

Đơn đăng ký khảo nghiệm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

***

............. , ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM VCU GIỐNG NGÔ

Kính gửi: ………………………………….
1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax : Email :

2. Nội dung đăng ký khảo nghiệm :

Vụ Khảo nghiệm: Năm:
STT

Tên giống

Hình thức khảo nghiệma

Số điểm khảo nghiệm

Địa điểm và diện tích khảo nghiệm

Ghi chúChú thích: (a) Khảo nghiệm cơ bản, Khảo nghiệm sản xuấtĐại diện tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục B

Tờ khai kỹ thuật

1. Tên giống đăng ký khảo nghiệm

 • Tên đăng ký chính thức:

 • Tên gốc nếu là giống nhập nội:

 • Tên gọi khác nếu có:


2. Nguồn gốc và phương pháp chọn tạo giống

2.1. Chọn tao trong nước • Nguồn gốc (vật liệu chọn giống, bố mẹ, dòng duy trì nếu là giống lai …): • Phương pháp chọn tạo:

2.2. Nhập nội

Xuất xứ Thời gian nhập nội
3. Đặc điểm chính của giống


 • TGST(ngày), Vụ xuân : Vụ đông:

 • Cao cây kể cả cờ (cm) : Chiều cao đóng bắp (cm) :

 • Dạng hạt: Mầu sắc hạt :

 • Năng suất trung bình (tạ/ha):

Năng suất cao nhất (tạ/ha):

 • Khả năng chống chịu (sâu bệnh, rét, hạn, nóng, úng, ...):


4. Thời vụ gieo trồng và giống đối chứng

 • Vụ xuân: Đối chứng :

 • Vụ hè thu: Đối chứng :

 • Vụ đông: Đối chứng:


5. Yêu cầu kỹ thuật khác (nếu có):
..............., Ngày.......... tháng.......... năm...........
Tổ chức/cá nhân đăng ký khảo nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục C

Kỹ thuật làm ngô bầu

1. Nguyên liệu làm bầu

- Đất bùn.

- Phân chuồng ủ hoai có bổ sung phân lân (cứ 100 kg phân chuồng ủ với 3 kg lân nung chảy).

2. Cách làm bầu

- Trộn đều nguyên liệu theo tỉ lệ khối lượng đất/phân là 5:1.

- Dàn đều nguyên liệu dày 5cm trên nền đất cứng, phẳng, sạch cỏ hoặc trên sân gạch đã được rải một lớp trấu hoặc cát mỏng.

- Khi nguyên liệu đã se mặt, cắt rời thành từng bầu với kích thước: dài x rộng là 5cm x 5cm.3. Gieo hạt và chăm sóc

- Ngâm hạt giống trong nước sạch từ 4 đến 5 giờ, sau đó rửa sạch nước chua, ủ nứt nanh, gieo 1 hạt vào giữa bầu với độ sâu khoảng 1cm, sau đó phủ một lớp đất bột mỏng lên mặt bầu.

- Thường xuyên tưới nhẹ để giữ độ ẩm bầu khoảng từ 75 đến 80% độ ẩm tối đa đồng ruộng.

4. Yêu cầu bầu ngô trước khi trồng

- Cây ngô có từ 2 đến 2,5 lá thật

- Cây sinh trưởng tốt, gốc to, lá xanh, rễ phát triển bình thường

- Cây sạch sâu bệnh

Chú ý: Thời gian lưu bầu không quá 10 ngày

Phụ lục D

Báo cáo kết quả khảo nghiệm cơ bản

1. Thông tin chung

- Vụ, năm khảo nghiệm

- Tên điểm khảo nghiệm

- Cơ sở khảo nghiệm

- Cán bộ thực hiện: Email… ĐT

2. Vật liệu khảo nghiệm

- Số giống tham gia khảo nghiệm

- Giống đối chứng

3. Phương pháp khảo nghiệm

- Kiểu bố trí thí nghiệm:

- Số lần nhắc lại:

- Diện tích ô khảo nghiệm:…. m24. Đặc điểm đất đai (số liệu phân tích đất đai nếu có)

- Loại đất:

- Cơ cấu cây trồng và cây trồng trước:

5. Thời gian khảo nghiệm

- Ngày gieo

- Ngày chín

6. Các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng

- Mật độ, khoảng cách trồng

- Lượng phân bón và cách bón

- Chăm sóc

- Tưới nước

- Phòng trừ sâu bệnh (các loại thuốc đã sử dụng)7. Tóm tắt tình hình thời tiết khí hậu đối với ngô thí nghiệm (Số liệu thời tiết khí hậu ở trạm khí tượng thuỷ văn gần nhất).

8. Số liệu kết quả khảo nghiệm (ghi đầy đủ, chính xác vào các Bảng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 dưới đây).

Bảng 1 - Đặc điểm sinh trưởng phát triển

Tên

giống


Số ngày từ gieo đến

Chiều cao cây

(cm)


Chiều cao

đóng bắp (cm)Độ

đồng


đều

Độ che kín

bắp (điểm)50% cây phun râu

Chín (TGST)

Bảng 2 - Mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng chống chịu điều kiện bất thuận

Tên giống

Sâu (điểm)

Bệnh

Khả năng chống chịu (điểm)

Đục thân


Đục bắp


Rệp cờ


Thối khô thân (%)

Đốm lá nhỏ

(điểm)


Đốm lá lớn


Khô vằn (%)


Thối hạt


Khảm lá


Đổ rễ

(%)


Gãy thân (%)

Hạn

Rét

Bảng 3 - Các yếu tố cấu thành năng suất của các các giống ngô

Tên giống

Số bắp/ cây

Chiều dài bắp (cm)

Đường kính bắp (cm)

Số hàng hạt bắp

Số hạt/hàng

Tỷ lệ hạt/ bắp (%)

P. 1000 hạt (g)

Dạng

hạt


Mầu sắc hạt

Bảng 4 - Năng suất của các giống ngô

Tên

giống


Số cây thu hoạch/ô

Số bắp/ô

Khối lượng bắp tươi/ô (kg/ô)

Khối lượng hạt khô/ô (kg/ô)

NS

TB


Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 1

Lần 2

Lần 3

(tạ/ha)

Bảng 5 - Chất lượng thử nếm (đối với các giống ngô nếp)

TT

Tên giống

Các chỉ tiêu đánh giá (điểm)

Độ dẻo

Hương thơm

Vị đậm

Độ ngọt

9. Nhận xét tóm tắt ưu điểm, nhược điểm chính của các giống khảo nghiệm (Sơ bộ xếp loại từ tốt đến xấu theo từng nhóm giống)

10. Kết luận và đề nghị

- Kết luận:

- Đề nghị:

Ngày tháng NămXác nhận của cơ sở Cán bộ khảo nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục E

Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản xuất giống ngô

1. Vụ: Năm:

2. Địa điểm khảo nghiệm:

3. Tên người khảo nghiệm: Email: ĐT:

4. Tên giống khảo nghiệm:

5. Giống đối chứng:

6. Ngày gieo: Ngày thu hoạch:

7. Diện tích khảo nghiệm (m2):

8. Đặc điểm đất đai:

9. Mật độ trồng:

10. Phân bón: Số lượng và chủng loại phân bón sử dụng

11. Đánh giá chung:

Tên giống

TGST (ngày)

Năng suất (tạ/ha)

Nhận xét chung

(Sinh trưởng, sâu bệnh, tính thích ứng của giống khảo nghiệm).Ý kiến của người SX

(có hoặc không chấp nhận giống mới-Lý do)
12. Kết luận và đề nghị:

Ngày tháng nămXác nhận của cơ sở Cán bộ khảo nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)


tải về 406.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương