Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 19.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.46 Kb.
#1155ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 89 /KH- UBND Quận 12, ngày 21 tháng 3 năm 2013.

KẾ HOẠCH


Về thực hiện Kế hoạch 985/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ phường – xã, thị trấn khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Căn cứ Quyết định Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ phường – xã, thị trấn khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

Thực hiện Kế hoạch 985/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với những người chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường – xã, thị trấn khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 1981 của Ủy ban nhân dân thành phố được Hội đồng Bộ trưởng chấp nhận tại Quyết định số 94/HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981 có thời gian công tác chưa được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Giải quyết đúng đối tượng, đúng chính sách theo Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, tránh đề sót hoặc trùng lắp; đảm bảo hồ sơ, thủ tục đầy đủ và chặt chẽ theo quy định.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Quận 12, Ủy ban nhân dân 11 phường và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II. Nội dung triển khai thực hiện:

Phạm vi và đối tượng áp dụng; chế độ chính sách và nguồn kinh phí chi trả thực hiện theo Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

III. Phân công thực hiện:

1. Phòng Nội vụ: Phối hợp Bảo hiểm Xã hội Quận 12 hướng dẫn Ủy ban nhân 11 phường lập danh sách các đối tượng theo Quyết định 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp danh sách kèm theo đẩy đủ hồ sơ có liên quan của các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách thành phố chuyển Sở Nội vụ thẩm định và đối tượng được trợ cấp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chuyển cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận 12; chi trả cho từng đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách thành phố sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; phổ biến, tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách theo Quyết định 1674/QĐ-TTg trong phạm vi quản lý; phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ, Sở Tài chính).

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: tham mưu Ủy ban nhân dân quận thủ tục bổ sung kinh phí để Phòng Nội vụ chi trả sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc ngân sách thành phố giải quyết; phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Bảo hiểm Xã hội Quận 12: Phối hợp với Phòng Nội vụ lập danh sách đối tượng thực hiện, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục theo Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân 11 phường: Lập danh sách kèm theo đầy đủ hồ sơ có liên quan của các đối tượng được hưởng theo Quyết định 1674/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Phòng Nội vụ (phân loại hồ sơ các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách thành phố và đối tượng được trợ cấp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội); báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ).

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ để lập hồ sơ, thủ tục nhằm giải quyết đúng, đủ đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.(Đính kèm Phụ lục các chức danh được xem xét hưởng chính sách và biểu mẫu cần thực hiện)

IV. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả:

- Ủy ban nhân dân 11 phường lập danh sách kèm đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 15 tháng 4 năm 2013 (có thể lập danh sách và hồ sơ theo nhiều đợt khi hồ sơ đủ thành phần);

- Phòng Nội vụ thẩm định chuyển Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm 2013;

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân 11 phường báo cáo Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp chuyển Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;

- Phòng Nội vụ;

- BHXH Q.12; (đã ký)

- Phòng TC-KT;

- UBND 11 phường;

- Lưu VT. (Li)Trần Ngọc Hổ

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-4 -> Fax 3823. 4355 vpgd bxmđ
2013-4 -> Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

tải về 19.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương