Ban quản lý CÁc kcn quảng ngãi lịch công tác tuầN, TỪ ngàY 09 13/6/2014tải về 37.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích37.06 Kb.
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN, TỪ NGÀY 09 - 13/6/2014


(Lịch công tác này thay cho giấy mời)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú


Thứ 2

09/6

2014

Sáng:

- 7h30’:

Chiều:

-14h00’: Làm việc với các doanh nghiệp trong KCN về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

A.Vinh

Phòng họp số 1

- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Trưởng hoặc phó các phòng chuyên môn.

- Thành phần theo Giấy mời.


Thứ 3

10/6

2014

Sáng:

- 7h30’: Đi kiểm tra thực tế tình hình hạ tầng các KCN.

A.Đạo

Tại KCN

- A.Đạo - Phó Trưởng Ban;

- Đại diện BQL tại các KCN.


- 7h30’: Dự Hội nghị hỗ trợ pháp lý trực tiếp về lĩnh vực thuế và người lao động cho DN trên địa bàn tỉnh.
KS Hùng Vương

- Phòng QLDN;

Chiều:

- 14h00’:

Thứ 4

11/6

2014

Sáng:

- 7h30’: HĐND tỉnh làm việc với BQL về tiến độ triển khai một số dự án trong 02 KCN.

A.Vinh


Phòng họp số 1

- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Lãnh đạo các phòng: KH-ĐT, QHMT, QLDN, Đại diện.


Chiều:

-14h00’: Làm việc với Công ty Cổ Phần Pha Đin.

A.Vinh


Tại Doanh nghiệp

- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Trưởng hoặc phó các phòng chuyên môn.


-14h00’: Đi nghiệm thu kết quả rà phá bom mìm, vật nổ phần diện tích còn lại chưa san nền tại KCN Tịnh Phong.
KCN Tịnh Phòng

- Phòng QHMT.
-15h30’: Làm việc với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Idico tại Quảng Ngãi

A.Vinh

Tại Doanh nghiệp

- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Trưởng hoặc phó các phòng chuyên môn.


Thứ 5

12/6

2014

Sáng:

- 8h00’: Làm việc với Công ty TNHH Điện tử Foster (Quảng Ngãi).

A.Vinh

Tại Doanh nghiệp

- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Trưởng hoặc phó các phòng chuyên môn.

- 9h30’: Làm việc với Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi.

A.Vinh

Tại Doanh

nghiệp


- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Trưởng hoặc phó các phòng chuyên môn.


Chiều:

- 14h00’:


Thứ 6

13/6

2014

Sáng:

-7h30’: Họp để thống nhất các nội dung trình UBND tỉnh quyết định giá đất tại KCN Tịnh Phong để cho Công ty Sumida Nhật Bản thuê đầu tư dự án NM SX linh kiện điện tử.

A.Vinh

Phòng họp số 1

- A.Vinh - Phó Trưởng Ban;

- Lãnh đạo các phòng: KH-ĐT, QHMT, Văn phòng Ban;

- Thành phần theo Giấy mời.


Chiều:

-14h00’: Dự kiến: Họp UBND tỉnh về công tác đào tạo lao động cho KKT Dung Quất và các KCN tỉnh.

TTTU


UBND tỉnh

- A.Đạo - Phó Trưởng Ban;

- Lãnh đạo phòng QLLĐ.


*Chú ý: Phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung cuộc họp sẽ ghi biên bản và soạn thảo nội dung Thông báo cuộc họp.

`
: bqlkcn -> Lists -> LichCongTacTuan -> Attachments
bqlkcn -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 16/2008/QĐ-btnmt ngàY 31 tháng 12 NĂM 2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MÔi trưỜNG
bqlkcn -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 02/2007/tt-bxd ngàY 14 tháng 02 NĂM 2007
bqlkcn -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
bqlkcn -> Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
bqlkcn -> Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
bqlkcn -> HỦ TƯỚng chính phủ
bqlkcn -> BỘ TÀi chính số: 48/2006/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bqlkcn -> Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh
bqlkcn -> Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Attachments -> Ban quản lý CÁc kcn quảng ngãi lịch công tác tuầN, TỪ ngàY 02 06/6/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương