Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞtải về 68.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích68.75 Kb.
Phụ lục số 10

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

( 6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)

(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

Biểu số 01/TNLĐ-CS

Ban hành kèm theo TT LT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21.tháng 5 năm 2012

Đơn vị báo cáo : ...................................................................................................................................

Ðịa chỉ: Mã huyện, quận1:BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) . . . năm . . .

Ngày báo cáo: ......................................

Thuộc loại hình cơ sở 2(doanh nghiệp) :....................................... Mã loại hình cơ sở:

Đơn vị nhận báo cáo: . . . . . 3 . . .

Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: ...................4........................... Mã lĩnh vực:

Tổng số lao động của cơ sở: … . . . . . . người, trong đó nữ: … ..… ngườiTổng quỹ lương: … … triệu đồng


Tên chỉ tiêu thống kê

Mã số

Phân loại TNLÐ theo mức độ thương tật

Số vụ ( Vụ)

Số ngư­ời bị nạn ( Người)

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên

Tổng số

Số LÐ nữ

Số người chết

Số người bị thương nặng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ5

  1. Do người sử dụng lao động

Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn

 

 

 

  

Không có phư­ơng tiện bảo vệ cá nhân hoặc phư­ơng tiện bảo vệ cá nhân không tốt

Tổ chức lao động chưa hợp lý

Chư­a huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLÐ ch­ưa đầy đủ

Không có quy trình AT hoặc biện pháp làm việc an toàn

Ðiều kiện làm việc không tốt

  1. Do người lao động

Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc AT

Không sử dụng PTBVCN

  1. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân ch­ưa kể đến

  1. Tai nạn được coi là TNLĐ

Phân theo yếu tố gây chấn thương6 

1......

2.....


Phân theo nghề nghiệp7

............
x

x

x

Thiệt hại do tai nạn lao động

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động

(kể cả ngày nghỉ chế độ)

Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ)

Thiệt hại tài sản

(1.000 đ)

Tổng số

Khoản chi cụ thể của cơ sở

Y tế

Trả lương

Bồi thường /Trợ cấp

1

2

3

4

5

6NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


1


 Ghi mã số theo danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 124/2004/QÐ-TTg ngày 8/7/2004.

2 Ghi tên, mã số theo danh mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành tại Công văn số 231 TCTK/PPCÐ ngày 17/4/2002, thống nhất ghi cấp 1

3 Ghi tên các cơ quan: Sở Lao động-TBXH, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

4 Ghi tên ngành, mã ngành theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3

5Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động

6 Ghi tên và mã số theo danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2

7 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng Cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 3

: SiteFolders -> KCN -> 211 -> Phong%20doanh%20nghi%E1%BB%87p -> C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục số 4 MẪu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao đỘng của doanh nghiệP
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục 9 HƯỚng dẫn kê khai c/O
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương