Bộ Xây dựng ban hành Danh mục thủ tục hành chínhtải về 9.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.8 Kb.
Bộ Xây dựng ban hành Danh mục thủ tục hành chính
Theo đề nghị của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 63/CCTTHC ngày 8/7/2008 về lập danh mục các thủ tục hành chính, ngày 15/8/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1653 /BXD-VP về việc lập Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó, danh mục này bao gồm 18 loại thủ tục hành chính về các lĩnh vực như: Xây dựng, nhà ở, công trình, quy hoạch, kinh doanh bất động sản (BĐS), vật liệu xây dựng (VLXD), thuế nhập khẩu thiết bị. Hầu hết các thủ tục này do Bộ Xây dựng trực tiếp thực hiện hoặc phân cấp cho Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc hoặc UBND các cấp giải quyết.Có 4 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng bao gồm: Chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; Giấy phép xây dựng;

Văn bản chấp thuận thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp VLXD, hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm Dự án nhóm A và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoặc dự án nhóm B, C;

Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (dự án nhóm A và các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc địa bàn 2 tỉnh trở lên, dự án nhóm B, C).

Lĩnh vực quy hoạch có 6 loại thủ tục gồm: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; Văn bản chấp thuận phương án kiến trúc quy hoạch; Văn bản chấp thuận nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng liên vùng và quy hoạch chung xây dựng với đô thị từ loại 2 trở lên;

Văn bản chấp thuận nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (trong phạm vi địa giới của tỉnh); Văn bản chấp thuận nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng thuộc các đô thị loại 4, loại 5;

Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng thuộc các đô thị loại 4, loại 5. Riêng việc Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng liên vùng; quy hoạch chung xây dựng với đô thị từ loại 2 trở lên sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

Có 3 loại thủ tục thuộc lĩnh vực VLXD: Văn bản chấp thuận việc xuất khẩu khoáng sản làm VLXD; Văn bản chấp thuận đưa vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD; Thủ tục bổ sung dự án mới vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.

5 thủ tục còn lại thuộc lĩnh vực nhà ở, công trình xây dựng, thuế nhập khẩu thiết bị và kinh doanh BĐS: Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; Xác nhận máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu để tính Thuế nhập khẩu thiết bị; Cấp Chứng chỉ môi giới, định giá BĐS; Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp.


(Công văn số 1653 /BXD-VP)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương