BỘ TÀi chính số: 152/btc-hcsn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.3 Kb.
#22648

BỘ TÀI CHÍNH

_______


Số: 152/BTC-HCSN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hà Nội, ngày 05 tháng 0 1 năm 2013
Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.

- Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các Ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị- xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp ban hành theo công văn số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2012.

Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:

1/ Về nội dung chi và mức chi:

1.1/ Đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội: Áp dụng định mức quy định tại Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

2.2/ Đối với các cơ quan, tổ chức khác:

a) Chi tổ chức họp chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, họp báo, lấy ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, soạn thảo báo cáo tổng hợp:

Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Chi tổ chức hội nghị, chi công tác phí của các đoàn công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Chi tập huấn: Thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

d) Các khoản chi khác (tuyên truyền, in ấn tài liệu...): Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (về đấu thầu, về thủ tục hóa đơn, chứng từ...).

2/ Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

Các quy định về lập, chấp hành và quyết toán kinh phí dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về NSNN.

Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do ngân sách nhà nước bảo đảm. Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ động sắp xếp, bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 đã được giao để thực hiện. Trường hợp sau khi sắp xếp mà vẫn không bố trí được (hoặc còn thiếu) thì báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trên cơ sở đó, thanh toán, quyết toán vào niên độ ngân sách Nhà nước năm 2013.

3/ Đối với các đơn vị sự nghiệp (học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan thông tấn, báo chí) coi đây là nhiệm vụ chính trị; kinh phí thực hiện tự cân đối từ nguồn thu sự nghiệp và kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động (nếu có); trường hợp không sắp xếp được hoặc còn thiếu thì lập dự toán kinh phí triển khai công việc trên cơ sở nhiệm vụ được giao để tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp (trường hợp nếu có cơ quan chủ quản cấp trên thì gửi cơ quan chủ quản cấp trên để tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp).

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ NSNN, Vụ PC;

- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị MinhКаталог: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 17.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương