Đang bộ khối các cơ quan tỉnh chi bộ SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 25.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.05 Kb.

ĐANG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

CHI BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 55 - KH/CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2016KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện

và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 28/01/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.2. Yêu cầu

Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc, Bí thư chi bộ, Giám đốc sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện đồng thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện thường xuyên, định kỳ.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo Cấp ủy Chi bộ và Ban Giám đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Cấp ủy và Ban Giám đốc tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan; Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện và chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Bí thư Chi bộ và Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo Chi bộ, cơ quan thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; Chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan là một trong các nội dung để đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.3. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

Giám đốc sở chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng; khi phát hiện hành vi tham nhũng phải xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan cơ thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Kịp thời tổ chức xác minh, xem xét giải quyết theo nội dung đơn tố cáo, tố giác liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Thực hiện tốt công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xem xét xử lý mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng làm gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác. Thực hiện bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tố cáo hành vi tham nhũng.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra

Gắn hoạt động thanh tra của Sở với công tác phát hiện các hành vi tham nhũng liên quan đến các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra và áp dụng kịp thời các biện pháp ngăn chặn, thu hồi tối đa tiền, tài sản do tham nhũng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.5. Củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ tham mưu cho Cấp ủy, cơ quan thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng

Cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/10/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cấp ủy và Ban Giám đốc sở tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ:

Cấp ủy tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, nhằm chấn chỉnh, phòng ngừa hành vi tham nhũng. Kịp thời phát hiện, xem xét xử lý các hành vi tham nhũng có liên quan đến đảng viên trong chi bộ theo thẩm quyền.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy và Ban Giám đốc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, trung tâm và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

2. Cấp ủy và Ban Giám đốc yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

3. Giao cho Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch này và định kỳ hàng năm tham mưu cho Cấp ủy chi bộ và Ban Giám đốc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện./.


Nơi nhận:

- Các đ/c Cấp ủy;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;

- Trang thông tin điện tử sở KH&ĐT;

- Lưu CB./.TM. BAN CHI ỦY

BÍ THƯ
(đã ký)


Vũ Huy Hòa


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương