1. Cấu trúc dữ liệu tập hợptải về 0.64 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích0.64 Mb.
#54743
1   2   3   4   5   6   7   8
duy khanhh

.difference_update() 
Phương thức này là sự kết hợp của .difference() và .update(). Nó thực hiện phép trừ 
tập hợp trước, được kết quả như thế nào sẽ update vào tập hợp đích. 
A = {1, 2, 3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 
A.difference_update(B) 
print(A) # Kết quả {1, 2} 
.symmetric_difference_update()
Phương thức này là sự kết hợp của .symmetric_difference() và .update(). Nó thực hiện 
phép trừ đối xứng 2 tập hợp trước, được kết quả như thế nào sẽ update vào tập hợp đích. 
A = {1, 2, 3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 
A.symmetric_difference_update(B) 
print(A) # Kết quả là {1, 2, 5, 6} 
.intersection_update()
Tương tự, Python thực hiện .intersection() trước sau đó thực hiện .update(): 
A = {1, 2, 3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 


10 
A.intersection_update(B) 
print(A) # Kết quả là {3, 4} 
2.6 Một số các phép toán khác
 
.isdisjoint() Trả về True nếu hai tập hợp không giao nhau (không có phần tử chung) 
A = {1, 2, 3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 
print(A.isdisjoint(B)) # Kết quả là False => A, B không giao nhau 
.issubset() Trả về True nếu tập này là tập con của tập đích (tập trong ngoặc).
A = {3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 
print(A.issubset(B)) # Kết quả là True => A là tập con của B 
.issuperset() Trả về True nếu tập này là tập cha của tập đích (tập trong ngoặc).
A = {3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 
print(B.issuperset(A)) # Kết quả là False => B là tập cha của A 


11 
Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các ký hiệu phép toán so sánh thông thường để kiểm tra 
xem là tập con, tập cha hay hai tập bằng nhau với >, >=, ==, <, <=.
A = {3, 4} 
B = {3, 4, 5, 6} 
print(A.issubset(B)) # Kết quả là True => A là tập con của B 
# Tương đương với
print(A <= B) # Kết quả là True => A là tập con của B

tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương