ĐỀ thi chọn học sinh giỏi- năm họC 2011-2012 Môn: Tiếng Anh 6tải về 19.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích19.81 Kb.

Onthionline.net


PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG TRƯỜNG THCS
(Đề thi này gồm 03 trang)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI- NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Tiếng Anh 6

Thời gian làm bài: 120 phút


I. Hãy chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác từ còn lại

1. A. weak B. meat C. tea D. ahead

2. A. book B. cook C. door D. look

3. A. take B. hand C. lake D. cake

4. A. lip B. light C. like D. ride

5. A. evening B. well C. leg D. left

6. A. thing B. they C. there D. than

7. A. fruit B. turn C. full D. blue

8. A. open B. close C. clock D. photo

9. A. city B. car C. copy D. correct

10. A. watch B. write C. window D. wait

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. How many languages Hoa (speak)? - Well, two languages.

2. She always (borrow) my bike.

3. My English class (start) at 7.15.

4. Look! Somebody (climb) up the tree.

5. You (like) music?

6. He must (get up) early.

7. Nam (not do) his homework now.

8. My mum is going to (be) here tomorrow.

9. How often you (take) a shower? – I take a shower every day.

10. They (be) staying at home now.

III. Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu A, B, C hoặc D

1. There ____________two rooms in my house.

A. is B. are. C. aren't D. be

2. I am ____________London. I am English.

A. at B. in C. from D. on

3. ____________time is it? - It's five o'clock.

A. How B. Where. C. When D. What

4. When is ____________birthday?

A. your B. you C. yours D. yourself

5. He ____________a house in Manchester.

A. have B. has C. to have D. having

6. What's the weather ____________in Hanoi?

A. to like B. likes. C. like D. liking

7. Her father ____________a new car.

A. to want B. wants C. want D. wanted

8. They are traveling to school ____________bus.

A. on B. in C. to D. by
9. ____________much homework does he have? - He has a lot of homework.

A. How B. How many C. How about C. How long

10. How much rice ____________you want? - Two kilos.

A. to do B. do C. doing D. doesIV. Em hãy điền mạo từ a, an, hoặc the để hoàn thành những câu sau

1. There is ____________man at ____________gate. The man wants to see the landlord.

2. We live in ____________old house. ____________house belongs to my grandparents.

3. He has ____________brother and ____________sister.

4. His father is ____________engineer.

5. When you arrive there, you'll see three buildings: ____________red one, ___________ green one and ____________orange one.V. Hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành câu

1. My mother is washing the dishes ____________the kitchen.

2. My sister's birthday is ____________October 15th.

3. She's putting her book and her pens ____________the table.

4. The weather ____________Ho Chi Minh City is warm today.

5. Is that building ____________of the library?

6. Keep to the _________of the road. The right-hand side is so crowded with the vendors.

7. He's waiting for her ____________the bus stop.

8. Take the desks and chairs ____________the classroom.

9. The train leaves ____________half past ten.

10. What does Ba do ____________school? - He plays soccer.

VI. Mỗi câu sau có một lỗi sai, em hãy viết lỗi sai đó và sửa lại cho đúng

1. I don’t want play volleyball in the afternoon.

2. Would you like drinking orange juice?

3. We are go to play soccer next Sunday.

4. It is very hot on the summer, so we often go swimming.

5. Peter doesn’t as tall as Henry.VII. Hãy hoàn thành đoạn văn sau, dùng từ cho tr­­ước để điền vào mỗi ô trống


gets much a goes breakfast

Sundays brother at small teaches

Mr. John is (1)____________ teacher, He teaches in (2)____________ school in London. In the morning he (3)__________ up at seven o'clock. He has a (4)__________ and a glass of milk. Then he (5)____________ to work. He (6)____________ his pupils French. He has a lunch at school. He goes home (7)____________ one o'clock in the afternoon. He doesn't work on Saturdays and (8)____________ , he goes to the cinema, or reads. He likes the books very (9)____________ He has a sister in Oxford and a (10)____________ in London.VIII. Hãy đặt câu hỏi với những từ được gạch chân

1. I would like to eat chocolate.

2. He goes to work by bus in the morning.

3. I like green and white.

4. He is a doctor.

5. She gets up at 6 in the morning.IX. Đọc kỹ đoạn văn sau và làm bài tập bên dưới

"This is our house. It's big. There are four rooms in the house: the sitting-room, my parents' room, my room and the kitchen. My parents' room is big but my room isn't. In my room there is a door and a window. There is an old bed, a table and there are two chairs. There are some books on the table".* Hãy đánh dấu T nếu đúng ,và F nếu không đúng vào trước các câu sau:

1. _____The house is big.

2. _____The big room is his father's and mother's room.

3. _____His room is big.

4. _____There is a door in his room.

5. _____There are two windows in his room.

6. _____The bed is new.

7. _____There are some books on the chair.* Trả lời các câu hỏi sau:

1. How many rooms are there in his house?

2. What are they?

3. Is there an old bed in his room?X. Hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa

1. at / tennis / the girls / playing / the moment / are.

2. always / by / John / goes to / car / school.

3. do / in / what / you / the afternoon / do?

4. chatting / the class / are / they / in / now.

5. doesn’t / a new car / buy / sister / my.
---------HẾT---------
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương