[ơ Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2012tải về 444.13 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích444.13 Kb.
1   2   3   4

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ: - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng (nếu có):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN – nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ: - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua:

6 Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền:

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua:

8. Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

9. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng(*):

10. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua:

11. Phương thức giao dịch:

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày ........ đến ngày.........

(*)Là số cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến sẽ mua theo tỷ lệ thực hiện quyền, ví dụ: số quyền mua là 1000, tỷ lệ thực hiện là 5:1 thì số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến mua là 200):

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)Phụ lục số X
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ

CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_________

_________________________________
Số:

………, ngày … tháng… năm…….BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  • Sở Giao dịch Chứng khoán

  • Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng (nếu có):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

6 Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

9. Phương thức giao dịch:

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày ........ đến ngày.........

* (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, Cổ đông nội bộ/người được ủy quyền công bố thông tin/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)Phụ lục số XI

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ

CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN,NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN


Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  • Sở Giao dịch Chứng khoán

  • Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng (nếu có):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua:

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua:

8. Số lượng quyền mua đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

9. Số lượng quyền mua đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

10. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua:

11. Phương thức giao dịch:

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày ........ đến ngày.......* (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, Cổ đông nội bộ/người được ủy quyền công bố thông tin/người có liên quan phải giải trình nguyên nhân).

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương