: 120 Traàn Bình Troïng, P. 2


Ba vòng tròn xanh đỏ vàng tiếp giáp nhautải về 497.92 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích497.92 Kb.
1   2   3   4

Ba vòng tròn xanh đỏ vàng tiếp giáp nhau, hình dung ba Giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn có mặt với nhau từ ngày Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam 50 năm trước. Biểu tượng hòa theo lời kinh Năm Thánh 2010: “Cha đã sai Con Một xuống thế làm người, chia sẻ thân phận yếu hèn của chúng con, xả thân loan báo Tin Mừng Cứu Độ.”

Ba vòng tròn vàng, đỏ, xanh cũng gợi nhớ màu vàng của lòng tin, màu đỏ tình yêu và màu xanh đức hy vọng: “Lạy Cha, xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, để chúng con noi gương các vị chứng nhân đức tin, biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai” (Kinh Năm Thánh 2010).

Ba vòng tròn lớn dần lên như những quầng sáng phát ra từ cây thánh giá màu vàng đậm là nguồn sáng, làm sáng ý: “Con Một Chúa xả thân loan báo Tin Mừng Cứu Độ” (Kinh Năm Thánh 2010).

Cánh chim câu trắng từ trời sải cánh, sà xuống con thuyền với đôi cánh buồm no gió đang lướt sóng gợi ý: Chúa Thánh Thần xuống đổ tràn ơn sủng cho Hàng Giáo phẩm Việt Nam đang dìu dắt Dân Chúa đi theo hướng đường của Đức Kitô. Biểu tượng hòa với lời kinh: “Xin Cha dùng ơn Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con bước theo Chúa Giêsu loan Tin Mừng Cứu Độ”  (Kinh Năm Thánh 2010).

Hai hàng chữ chạy vòng quanh các biểu tượng nhắc nhớ Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam là năm hồng ân cho toàn Giáo Hội Việt Nam và cho cả quê hương đất nước này.
THOÂNG BAÙO

Chuaàn Bò Möøng Leã Chuùa Giaùng Sinh1.Tónh Taâm:

Thieáu Nhi : 19 giôø. Thöù hai, Thöù ba, Thöù tö (07-08-09/12/2009)

Cha Phanxicoâ Assisi Traàn Ñöùc Huaán phuï traùch.Giôùi Treû : 19 giôø. Thöù naêm, Thöù saùu, Thöù baûy (10-11-12/12/2009)

Cha Giuse Ñoã Quang Khaû phuï traùch.Ngöôøi Lôùn : 17g30. Thöù hai, Thöù ba, Thöù tö (14-15-16/12/2009)

Cha Giuse Taï Huy Hoaøng giaûng leã tónh taâm.2.Giaûi toäi taäp trung:

Thieáu Nhi & Ngöôøi Lôùn : 19 giôø. Thöù naêm, 17/12/2009

Ngöôøi Lôùn : 19 giôø. Thöù saùu - Thöù baûy, 18-19/12/2009

3.Thaùnh leã Ñeâm Chuùa Giaùng Sinh ( Thöù naêm 24/12/2009)

Thieáu Nhi : 19 giôø. Hoaït caûnh vaø Thaùnh leã Ñeâm Chuùa Giaùng Sinh.

Ngöôøi Lôùn : 21g30. Canh thöùc vaø Thaùnh leã Ñeâm Chuùa Giaùng Sinh.

4.Thaùnh leã Ngaøy Chuùa Giaùng Sinh (Thöù saùu 25/12/2009)

6g30 : Thaùnh leã Raïng Ñoâng Giaùng Sinh.

17g30 : Thaùnh leã Ngaøy Giaùng Sinh.


- LÖU HAØNH NOÄI BOÄ -

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương