Ñy ban nhn dntải về 9.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.36 Kb.

ñy ban nh©n d©n


tØnh an giang
Sè: 452 /Q§-CTUB

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Long Xuyªn, ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2005.QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang


VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh

theo c¬ chÕ "mét cöa" cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ An Giang.


chñ tÞch ñy ban Nh©n d©n TØnh An Giang

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 181/2003/Q§-TTg ngµy 04/9/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" t¹i c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ An Giang t¹i C«ng v¨n sè 61/CV.KH§T ngµy 03/3/2005;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi vô An Giang.

QUyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Phª duyÖt §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “mét cöa” cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ An Giang (cã ®Ò ¸n kÌm theo).

§iÒu 2: Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c së, ban, ngµnh liªn quan vµ UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè tæ chøc thùc hiÖn §Ò ¸n ®· ®­îc phª duyÖt.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh tØnh vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan cã liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3,

- TT. TØnh ñy,

- TT. H§ND tØnh,

- TC TØnh ñy.

- L­u.

kt. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang


phã chñ tÞch

( ®· ký )NguyÔn V¨n §¶mCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương