Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.26 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1680 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2012
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- Các Sở, Ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Ngày 16/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, triển khai thực hiện và chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung tại khoản 1 và khoản 7 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 nêu trên, khoản 6 Điều 2 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020.
2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan truy cập Internet vào địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để tải Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:


- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.()
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kýĐinh Văn Thu


: upload -> 885 -> fck -> files
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> THÔng tư Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
files -> Ubnd tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së xy dùng §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
files -> Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ubnd tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn nêu trên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương