Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.76 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 464/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá thóc làm căn cứ thu bằng tiền

thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 262 LN/CT-STC ngày 28 tháng 02 năm 2008,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá thóc làm căn cứ thu bằng tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2008 trên địa bàn tỉnh là 2.500 đồng/kg (Hai ngàn năm trăm đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Giao Cục Thuế phối hợp Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định hiện hành.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương