Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 88/2011/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năMtải về 40.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích40.38 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 88/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề

dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 32/TTr-LĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chung

Mức chi phí đào tạo cho từng nghề đào tạo được áp dụng cho các cơ sở dạy nghề đối với các đối tượng: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên các đối tượng là người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

Chính sách hỗ trợ người học và các nội dung chi phí đào tạo cho từng nghề thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/ 2009 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010

Quy mô của một lớp học không quá 35 học viên/lớp.Điều 2. Quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:


TT

Tên nghề đào tạo

Ðịnh mức chi phí cho 01 học viên/tháng

Ghi chú

I

Nhóm nghề I

650.000đ
1

Hàn điện, công nghệ2

Ðiện tử công nghiệp, dân dụng3

Ðiện công nghiệp, dân dụng4

Tiện5

Ðúc, rát đồng mỹ nghệ6

Sửa chữa, lắp ráp điện tử dân dụngII

Nhóm nghề II

600.000đ
1

Kỹ thuật nấu ăn2

Sửa chữa xe máy3

Sửa chữa điện thoại di động4

Kỹ thuật trồng nấm ( 5 loại nấm)5

Mộc dân dụng, mỹ nghệ6

May dân dụng, công nghiệp7

Xây dựng hoàn thiện công trình8

Cắt - uốn tóc9

Kỹ thuật điêu khắc gỗIII

Nhóm nghề III

500.000đ
1

Tin học văn phòng2

Mây tre đan, thủ công xuất khẩu3

Thêu sợi, ren, tranh nghệ thuật4

Sản xuất gốm thô, mỹ nghệ5

Kỹ thuật trồng trọt (lúa, hoa, rau…)6

Dịch vụ nhà hàng, khách sạn7

Chăn nuôi thú y (gia súc, gia cầm..)8

Nghiệp vụ giúp việc gia đình9

Sửa chữa máy may công nghiệp10

Kỹ thuật làm răng giả11

Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt12

Kỹ thuật cắm hoa nghệ thuật13

Nghiệp vụ bán hàng14

Kỹ thuật trồng nấm (3 loại nấm)15

Những nghề khác còn lại theo nhu cầu của địa phương


Mức chi phí đào tạo quy định tại Điều này là mức quy định tối đa cho từng nghề. Mức chi phí đào tạo nghề nêu trên sẽ được điều chỉnh phù hợp khi các chế độ, chính sách của Nhà nước thay đổi và sự biến động của giá cả thị trường.Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tử Quỳnh


: public -> files
files -> C ty tnhh tm & dv đIỆn tử tin học nguyễn lâM 315 Đại Lộ Bình Dương, tx thủ Dầu Một, Bình Dương. Tel: 0650 3813473 – 3837388 Fax: 0650 3822450
files -> Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang
files -> SỞ XÂy dựng số: 1297 /sxd-ktxd v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
files -> COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam thaønh phoá hoà chí minh ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
files -> CHỌn giống và nhân giống bằng hom các loài keo lai, keo lá tràM
files -> LỊch công tác của lãnh đẠo chi cục văn thư LƯu trữ
files -> LỊch khởi hành tour outbound quý I 2018
files -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương