Ủy ban nhân dân thành phố huế Số : 2978/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.55 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ


Số : 2978/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày ......... tháng ........ năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND thành phố về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá các loại đất năm 2012 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 30/04/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Thành phố Huế;

Xét hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông,bà: Nguyễn Đăng Nhơn – Trần Thị Tiềm;

Xét Tờ trình số : ............../TT-PTN&MT ngày ......./......./2012 của Phòng Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Huế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi 1 phần tại Điều 1 của Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND thành phố như sau:

Diện tích trước khi chuyển đổi: 4028,0m2 (trong đó 670,0m2 đất ở sử dụng lâu dài + 3358,0m2 đất vườn sử dụng lâu dài);

Diện tích xin chuyển đổi: 200,0m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở, thời hạn sử dụng: Lâu dài;

Diện tích sau khi chuyển đổi: 870,0 m2 đất ở sử dụng lâu dài + 3158,0m2 đất nông nghiệp sử dụng đến ngày 15/10/2043.

Các nội dung còn lại của Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND thành phố không thay đổi.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm:

1. Thông báo cho người xin chuyển mục đích nộp tiền sử dụng đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

2. Trình UBND thành phố chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không phải cấp mới giấy chứng nhận và trao cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Huế, Chi cục Thuế, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân và ông, bà Nhơn – Tiềm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;

- Đ/c Phan Trọng Vinh - CT UBND TP;

- Đ/c Nguyễn Văn Thành - PCTTT UBND TP;

- VP :LĐ và CVXDCB;- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN VĂN THÀNHCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương